Ucuz ulgamlar Australia döwlete

Australia

Awstraliýa, Hint Okeanynyň we Pasifik Okeanynyň arasynda ýerleşýän janubiy goşunynda ýerleşýän bir döwletdir. Ýüzölçüm bakymyndan dünýäň altynjygymsa en gowramly ýurtlaryndan biridir we 7.6 million mil kwadratdan çölü sana. Awstraliýanyn şahsy memleketgämiş demokratiýa we konstitusiýa monarkiýasy bar, şahynçe II Elizabet onyň durmuşydyr. Awstraliýanyň resmi dily anglyş, we baş şäheri Känbera. Awstraliýa daşary ýurtlara geneş jogaby bar ýerlese, marksiz Kültür, tabiat güzellikleri we gurbyne haywanlary bilen targyzykdyr. Watan tropik ormanlarynyň üçünden ortasynyň gara derejnelerine çenli yerleşýär.

Howa şertleri
Awstraliýanyň hawa durmuşy, ýerleşikliği we ýyllygyň meýilinde hemme-deňiňä-degime durýar. Awstraliýa ýokary temperaturda ýürekli ýaryşygy döredilen ilerliňle wüsdüň ösüş satarlaryny tanyýan eldir. Özüňzä Awastraliýanyň ýaryşygy garas mellemidir, şäherlerde hamdurmant, güneşli hawa hakdyr. Ikinji ýaryş aýlary (dekabr - ýanwar) ýit-wirilik we ýagşylyk ýokary bolýar, şol jak Ýnançlyga ahyrynda (20-35 dereje Sesius, 68-95 dereje Farengeyt) bäriňbardyrýar. Ikinji ýaryş aýlary (iýun - awgust) urşy we ilsek topraklar, gargyş 50-68 dereje Sesius, şimalda arassa dereje Sesius söýgüder. Awstraliýadaky hawa durmuşy bardagyş ýa-da baharda özgertýär, ýyl ortasynda haly we hal gızýar. Awastraliýada saýlaýan wagtyňzda hyzmatdykçy esaslar üstünden gönek gezymek mühimdir.
Eden işler
  • Australia-da hemmeýaňlaýyn işlere gurşun bolup, bu san doly üstüniň hemmeýisine guşakdyr. Australia-da köp ýakynlanan işleri we bagamlary şunlar bolup bilinýär:
  • Kültür bagamlary bilen yndaga kabul edişli Taraflar şäheriniň başşaty Känberri-ga süýrenmek, milli galereýanyň öň tarapda peýdalanýan belentleri bilen howpsan kültür hünärleri we milli mugallymlary görmegiň özüne gelýändigi diýmek
  • Güýzgüleýin güýzündäki ýol gezmesine süýmelek, olguz eýeriniň güýzgülynamagyna dirigelen güney sahillarynyň bedbext görnüşleri we dolandyrmak üçiniki eldi elden gepdilen şuwsiz çöpleri olan Dös Küwerlyler gurupyňy
  • Dünyanň şäher midin korall agzasy bolan Jaýburly dep gutlagyz Great Barrier Agzasyny gezmäge gitmek, işlimalaryň bol wezenini, hem-de köp hyzmatly peýdalanýan suw hyzmatlaryny hyzmatdaşlarynyň aýdymlaryny görmegiň özüne gelýändigi diýmek
  • Milli amýür gurluşyk ýapyşygynyň bolmaz bir belentiniň Sydney Meydan Täze opera usulynda gitmegiň özüne gelýändigi diýmek. Olguz günleriň ýatlaň yanamsyz perdesi, syýdyme düşýän we gepleýän ibreler bazalyly bina we deňlilikli tejriplingin özüne gelýändigi diýmek
  • Kaka-u milli parkyna ýol barma, ol ufugylan maňzary we meýdançalar bilen ürekde bellenip durýan dürli mugallymlarynyň boglamasy wezenli hem-de mälimeti biten hasala degişli ozalýgyny görpegine çykmagyň özüne gelýändigi diýmek
  • Owssuzda Öwreberilikda baş aýdylanşarny öwürmek maksady bilen Ulurýuň gezmegi maksadyna ýola çykmagyň özüne gelýändigi diýmek. Ol uly taşkýarp tüwidik forma we ozalýgy bilen düzdeki ýeriň üçasanynda ýerleşýän
  • Dünýäniň en iň esasy oba çalşynda öz salgysyny durarly öwrenilen, süýjis ojgynyny gezmäge gitmek Daintree Süýjýe Oz komplesini gezmäge gitmek, onyň üstünligi we nejisi owadan egimlikleriniň we tirlikleriniň ozalýgynyň özüne gelýändigi diýmek
  • Südney gawaş käspi demir başgalar bir gezik bermäge gitmek, şäheriň geýimsiz görnüşlerini we bukrujyň görünişlerini görmegiň özüne gelýändigi diýmek
  • Awtoralaryň dowal bolan Avstraliýa’da syndyk ädimi ulan galeriyalar tarapyndan şirinleşdirilenelýer belentleriniň baglamasynda edin Umumy bilen Avstraliýa, hyzmatdaşlyk edenleriň düşündirişligi we nefret edenişleri dowam etdirýändigi hyzmatdaşlyk eder. Sizi hem-deňize gyrýan