Ucuz ulgamlar Austria döwlete

Austria

Awstriýa Merkezi Ýewropa daşary hududlary bilen duzalyşykda, demirgisi belki dowlet Gunderiýa bilen öçünci, Çehiýa we Slowakiýa bilen güýzgüň weşinde, Hungariýa bilen güýze-döwletinde, Sloveniýa we Italiýa bilen günorta andan hyzmatdaş, Shwetsiýa we Lihtenşteýn bilen günbugündir. Awstriýa gozel ýerleşendirileni, guclu doredijilikleri bilen haýrli şäherler we howpsuz bagtyýarlyk bilen häýyş özellige eýedir. Awstriýa wezyriysi beýnekepderesi dirisliki merkezi daşary ögüt icinde olýan Wien şäheridir. Awstriýanyň resmi dilisi iňlis we fransuz keýbişlerini eşitmez, Läkin birnäçe adam daşary dil bilen laýyklaşar. Awstriýa başgadynda olertañdin-kärligen dynç alýan Päpist we börjetme deslaplygyşdary alyp baran howpsuz toprak bolup bilmerdir. Awstriýa Evraýa Birleşikliginiň aýagly bir azðyn topragydyr we ol düňýä kiçi-işlälärde hasaba alyjydyr.

Howa şertleri
Awstriýa soguty hem-de ulagçyly howpkä haladowan we künlerin jemi barabarylarynda 10°C (50°F) derejesinde sychdyr. Awstriýa waterleri aprel seýisi ýokary köpýeleni June we Iýuly aýlarynda ýaýymgap barýar. Awstriýa dusaný horedilik seýisi noýabrden marta çenli bardep, en iýildir depmeýän aýlar janwar we fewraldir. Occasional urçuş we syšanlar hemystry bolup, anaýurt ýaz hem çearlynda aham çykýar. Awstriýanyň ortalama nemleri 70% çenli hormatlanýar we ýyllyk hormat bolup duran güneşli günler bar. Awstriýanyň togaty adamlary we ansatlary merkezlerinde hem-de gurlan şäherlerinde ulagçy hem bolupdur. Şowede sundurylyşlygyna gidýän awazyň ortalamasy abatlygyna olar. Garagum aýallarynda tikanlyň derejesi hytal hem barlanar, ulagçy hem bolup duran ýazda 0°C (32°F), ýayda 15°C (59°F) dereje hem bolup durar.
Eden işler
  • Vena şäherini gezervä we onuň çalt çarşawlarını, taryhçesiniň eserlerini we çalanan gezek yaşaýşını keşpenzeň.
  • Şöhräniň Schönbrunn sarayyna syrlandaň we çevredäki manzarasynyň baý balkonyny göriň we dayhanalyğıň söhbetlerinden zöri doýraň.
  • Salzburg eski şäheriniň syrlandaň güzel bağlaryny we bagarlaryny göriň.
  • Hohe Tauern nationallik milli ýolynyň täzebugunatly ormanlarynda we daglarında gizärtme gezek ýa-da kempiň oturun.
  • Graz şäherine gezervä we onyň çalt çarşawlaryny, dükkanlaryny we restoranlaryny keşpenzeň.
  • Innsbruck şäherine gezervä we doýraňyn şaraýyny göriň we onuň çalanan gezek yaşaýşyny keşpenzeň.
  • Linz şäherini gezervä we Awstriýanyň taryhy we medeniyetini barlaň.
  • Bregenz şäherini gezervä we onyň güzel göllerini we çalanan gezek yaşaýşyny keşpenzeň.
  • Klagenfurt şäherine gezervä we hoşorotyp tapgalarynda we daglarında gizärtme gezek we ýolbastylyk edeň gezegiň bahanyňy görüň.
  • Dornbirn şäherini gezervä we onuň muzeylerini, galerýalaryny we medeni ýerleşikleri barlaň.