Ucuz ulgamlar Brazil döwlete

Brazil

Braziliýa, Garagümüldür Amerikada we adamsöýemilär tarapyndan güneyden Argentina bilen, güneyden Uruguay bilen, güneybatyndan Paraguay bilen, gündogardan Boliviýa bilen, gündogardan Peru bilen, gündogardan Kolombiýa bilen, şeýinden Weınezuela bilen, şeýinden Guriana bilen, şeýinden Surinam bilen, öýünde Atlantiki okýanusa bitişlik etýär. Braziliýa, Amazon yaðmur garaýagyny we Iguaçu suýdagynyň golaýlar çemçesine şekil berýän çeperleri bilen tanlanýar. Braziliýa başkenti ýurt ortasyna düşýen Brasilıya şäheri boldy. Braziliýanyň resmi dilı Portuqal dilidir, lakin birnäçe adamlar Ispan dili we Terjümehäniýä okamaly bilen gaplaşýarlar. Braziliýa diňeederli Katholik dünýä bileleýin, gelenok bolsaça da hemişeleri baradaýatlandyran hem de aňsatlygyň bolsaýan dogandan günümize çenli dünýä derengaýyndy. Braziliýa agraýary doly ülkeçilik maýmundy, mineral dugun ýataklary ösdüriş we tehnika iňysan maýmundy näsazlygy boýunça taýýardaydy.

Howa şertleri
Brazil da hawaýýat gyşky we ýyl boyunça ortalama 25 ° C (77 ° F) gatyýanlygy bilen gyşky we nemli bolýar. Brasilida çylgyş sezonu oktýabr-mart arasynda, en ýogun yagyşyly zamany dekabr we ýanwar aýlarynda artdyrylýar. Kuru sezon aprel- sentýabr arasynda, en az yagyş iýul we iýun aýlarynda bolýar. Brasil afşar çarpaýjy we duşarlaryndan etkilenýär, şonuň halkaly sabah we iýul bilen birleşýär. Brasilida orta nem 70% barada, we ülke ýyl boyunça häzir bolýar. Brasil daglyk bölegi serişde we lýtly bolýar, gyşky wagtlarda orta temperaturasy ýygnakda 15 ° C (59 ° F) we ýaz wagtlarda 30 ° C (86 ° F) daşar.
Eden işler
  • Brasília şäherini gezin we onyň çalkan marketlerini, taryhçe ýerlerini we şowandak gije-gece haşarlygy araşdırın.
  • Amazonkada git we jaguarlary, mowşuqlary we papaganlary bar bolan bede köpetlerini görmäge çykyń.
  • Iguaçu suwarakanlaryna git we çalkan şoşylary we ýaş meýdany bar bolan ýerlerini gör.
  • Rio de Janeiroga git we çalkan ýeňilgoýlary we şowandak gije-gece haşarlygyny gör.
  • Salvadorga git we Braziliýanyň taryhyny we medenijatyny bilyň.
  • São Pauloga git we çalkan parklary we bagşalary gör.
  • Belo Horizontega git we çalkan lakyrlary we şowandak gije-gece haşarlygy gör.
  • Curitibaga git we onyň çalkan marketlerini, dükanlary we restoranlary araşdır.
  • Manausa git we goýneşli geşlikler we daglarda dagyçkylyk edin ýa-da kuş-gözleme.
  • Brasílianyň müzeýlerini, galereýalaryny we medeni ýerlerini araşdırın.