Ucuz ulgamlar Canada döwlete

Canada

Kanada, Şimali Amerikada ýerleşýän bir ýurt. Ülkäni ýüzölçümi açaryndan bu ýerdeki ikinciligi görnüşde däl. Kanada barabar 3,8 million ýö ýakikilometrelik hörbaý yüzölçümi bilen iň ýöredir. Kanada federativ parlamentli demokratiýa we konstitusiýaly monarkiýa bolup, Başdanmak Elizabeth II oýlanan wekillik bermegin ýeraresinde. Kanadanyň resmi dilleri yzasa we fransuz dillerdir, we etraplary şäheri OOTTAWA derýan edilýär. Kanadanyň ahalisi 37 million adamdan dur. bu ýurduňçe mugtalyk we dogalarynyň güzellikleri bilen türgen. A wide range of landscapes and climates, from the snowy forests of the north to the rolling hills and prairies of the south.

Howa şertleri
Kanadada hawa durduryşy, ýerliň howuna we ýyllyk wagty bilen köp-bilmez üýtgesýär. Kanada ulu ýurt we küçe klimatynda geniş kirýär, şimaly arktika antartiýasynan güneydeki temperat goýunlara we oglanaçlara çenli aýrylyşy bar. Aýtdaýarymyza garaýarysda, Kanadanyň hawagy hyzaryň bilen garaşly we ýary bolýar, ýyllyk wagtyn derejesi diňeň derejede düşipde, möhüm edip bilermeli. Äýl çeşmesi genellikde naýs we ýaňyl, derejesi ýerliklere bagly bolup, 15-25 grad Celziý (59-77 grad Fundament) arasynda üýarlary. Geneldijekde, Kanadanyň hawasy başgada orunlar we halatlar bilen girimdek deşerli, özarah bu bahar we güz günlerinde. Kanadaga şahsy häsiýetle bilegelde, prognozy bilen ara ýapyşyp gatnaşypnamak zerur.
Eden işler
  • Kanada-da haýsy bolanyň ýagdayyşyp ösdürmeklerine baglýlyk edip, ýagdaý berehileryňiz we ýagdaý-rejimleriniz esasynda çeşitli işler bolýar. Kanada-da meşhur işewürlikler we maglumatlar alyşlary okužatlary arasynda aşakdaky bolup çykýar:
  • Tarapyndan Kanadaň başkenti Otawa-ny we onyň tarabyň ňamysly parlament binalary we milli çaýhançylyk möhlet hökmünde bolup durýan ýagdayyş toplumçylyk aryşnamalaryny, öränçi Milli Gagawaçlyk Baýramçylyk Sanatlar Hünärmaýdanyny hem Kanada Taryhyça Milli Müzesini görmäge gitmek
  • Rocky Daglaryna seýahat etmek we burada fazlasy üpjün edici görnüşler we ýagdaý rekreasiýalaryny möjeklik etmek üçin yürüýş ýa-da kempiň we jegde çölleriňizi basyp gitmek
  • Çiftezlik, töwekçilik we tejribi-taýdan şöhrätlelen Toronto-ny araşdymak. Bu şäher denli hyzmatlaryly, guşlaryly we dineş üçleşmeleriyle tanyşdyrylar
  • Niagara Şelälesi görmäge gitmek, dünyada çeşitli şelalelerden biri bolup, Kanada we Amerika Birleşen Ştatlaryny beýleýändirmek üçin çykarýar
  • Derýa Fundi Barsaýyşynda balyna gozlamaga gitmek, barlygy bolýan süýji soýunt sebäpli özgelişli garypypy üçin bilinen
  • Ózara görnüşlerinde sýonetmek, soňra biziň garýamçyly daglarymyza gapylaryny, ýaşillikleri we deňizlerini wezipeliklemeçilik eýelýän Kanada Daglaryna seýahat etmek
  • Örneýinsoz, doğal börüleri, garaşsyz handaşlyga hökmanatly sebäpli ve el özara tagamlaryny çekmegi we zowotly rekreasiýalar, sporde ýa-da garyp rekreasiýalar ýüzbasarmaga merakly bolsanyz, toprakly we jebelinde söwda başmagy we nesilleri soynamagy özara alyjy ýanynda, şu çok ülke hez meraklylar üçin çeşitli işler we işewürlikler jaýlaýan.