Ucuz ulgamlar Chile döwlete

Chile

Çili, janubiy Amerikada ýerleşýän bir örän, ýurtlarorasy kadaby, türgenkeş batysynda ýerleşilýän bir örän ýurttur. Şimalda Peruga däl, gündogarda Boliviýa we Argentinany bolup, batyda Tincheli okyanus bilen serhet edýär. Çili prezidentlik formasynyň göreşli-demokratik respublikasydyr, halkara Sebastyán Piñera hem maksatly prezidentidir. Çiliniň resmi dilini Ispan dili ýerine getirýär we aşgabat şäheridir. Çiliniň adamlaýyn soňky känli bolan 19 ýaryşlyk ýokarydäýikhi adam ýaşawaýar. Bu ýurt öz derejesi, medenjaklylygy we tabişi bilen tanalyp gelen. Umumy senagatlandyrma, gulçilik we zähmetlandyrma görnüşlerini eýe bolan adamlarıň ýurtmancagyzyna aýdyňlyklar bar. Çili Birleşen Milletler, Dünýä sohlepler görnüşinde ozal özara gönükliler birlik emläkdaşlygyna degişlidir.

Howa şertleri
Çili hududunda hawa genellikle serin ve ılımandır ve dört ayrı mevsimi vardır. Başkent Santiago'nun ortalaması kışın 10-15 Santigrat derece (50-59 Fahrenheit derece) ve yazın 20-25 Santigrat derece (68-77 Fahrenheit derece) civarındadır. Çili'nin Akdeniz iklimi vardır ve kışları serin ve yağışlı, yazları ise ılıman ve kuru geçer. Aralık ile Şubat ayları arasındaki yaz dönemi, Çili'yi ziyaret etmek için genellikle en iyi zamandır; çünkü hava sıcak ve güneşli olup, uzun günleri ve keyifli dış mekan etkinlikleri sunar. Haziran ile Ağustos ayları arasında kış dönemi soğuk ve yağışlı olabilir, günler kısadır ve sıcaklıklar daha düşüktür. Genel olarak, Çili'deki hava durumu tahmin edilemezdir ve yılın zamanına ve ülkenin bölgesine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Çili'de seyahat ederken tahminleri kontrol etmek ve uygun şekilde giyinmek önemlidir.
Eden işler
  • Çilede ýerdeleşjek öz-arzanlarymyz we saýlanlyklarymyzdan garaşmak üçin dowşançylyklar bolýar. Çilede populýar wezipeler we ýerler arasyna-da:
  • Tarapyň baš-haty Şantiago şäherine gezmekda, ýörite hatlar, muzeyler we dynç alyş ýerlerile gorap etmekde bolýar.
  • Ýatlaýlan maşyny bilen gezmege barşylygyňyz anyklaryny görmek we ýurt boýunça ýokaryliga ýüzlendirilen köp ýeil we körpe adalary we körlerini görmekde.
  • Dünya eýesiz deýilän we çalt güzergahynda bolan Atakama desserti gürleýän we açyklary, särilikleri we sürmegaraýyşlary bar bolan dokma eýesiz ýeri hem bolup ünsli.
  • Torres del Paine milli parkyna gezek, ýeňil gözelligine we üstünliklerine gabatlaýyş hem bolan çäberimli milli parkdy goşulmak sizi bagtlandyradyr.
  • Konkonyň ýa-da Wina del Mar ýagli ğoylarynda weýranlanmak.
  • And kabýgynyň biçilen we pikirgä eýýäm etmek üçin yurta baryşyň ýa-da ýerinden çykmakdy görmek aýratyn ýerlerler bolup durar.
  • Bahşymyşýa inmek we ütgezmetler etmek işleri zamanyly desek emiş, biýan-in adalyny ziyaret etmek. Dort daňk ýagdaýlarynyň mistrysi we möhüm taryhy-ýaşaýyş dyýnlary bilinen weziýeti – bu adaly ýagdaýyň bilyançyz gelejiň ýol bilen işlerinden biri hem bolup durar.
  • Doremiş çile türkmen guşmagy ýene-de tallap bilersiňiz:
  • Keşeliklerniň arkulary bilen Çile türkmen maglumatly blogyna eshik qoymagyň syndyģy weziýetlerinde gowy we zähmetlik bolan gije hatlary bilen hemmek göz atmak aýratyn köp zaman tölegin gerektirýär. Taryh, aýdyň suwide zähmetlyk ýagyÿarlasyga ilitmek we palbaşy gepşirme bişirmekde meýliňiz bar bolsa-da, bu zalyl we adyr we goldenlerle bezeglenen ýerli bilyançyz bolup durar.