Ucuz ulgamlar Macao döwlete

Macao

Makao, Çin iň güney sahilinde ýerleşýän Hytaýnyň Hasabî İdarä Oblaýsy (HİO) - dyr. Bu oblaýsda aşakdaky 653,000 adam ýaşaýar we resmî dilleri hytaý we portugalsdır. Aşgabat şäheri oblaýsyň merkezi. Makao taryhy we medeniýet bogşawyrlygy bilen namaluman hem ýassy mümkinçilikleri hem-de türistler üçin meşhur bolýar.

Howa şertleri
Makao subtropikal musderidir, seýrek eldik gatnany yzygiderligi bilen. Derya kenarinda duran ýeriň iň derinde golasy bolan ýeriň hawa şertleri tropik siklonlar we başga hawa sistemalardan etkilenebilýär. Makao derejesi genellikde garamy bolýar, orta maksimum çaş bereketli aýlarda genellikde 70°F (21°C) den däl, garam aýlarda genellikde 86°F (30°C) den aşak bolmadyk durur. Eliň derejesi beýläk-de-beýläk 90°F (32°C) ýokarda bolýar. Makao tropical siklonlara ýol berýär, käbirekly sowuk bardygy, güýzel esişi we başga taýdanamalarly agyny syýasatlary ýadarky hawa şertlerine baryp geçirýär. Siklon mevsimi iýun- sentýabr sagatlyk wagtlarda bar, lakin siklonlar sowda her bir wagtda görünebilýär. Makao nemligi gatna nysanly/doly çenli, orta seleges 75%-85% aralygynda çykýar. Bu nemlik ýaz aýlarda özüni derejesini gowamadan gaçaryp bilýär. Umumy bilermegiň gore, Makao hawa şertleri garam we nemlidir, seýrek agchylygyn cyhary we göwretden goralan üçin hafif, ýumşak eginli aýakbetler ýöretmek hem sapakdaky esas.
Eden işler
 • Makao çulguraly we çekişli şäher bolup, möhüm tarikh we medeniýet bar. Işbu Makao-da görmek we etmek üçin birnäçe maslahatlar:
 • Makao-nuň taryhçesiniň merkezini zewqinejaň. Jahan waýrasynda Nurjilik bagşasyň, A-Ma kiblaşasy we Senad Sowpolniň sungatlaryna göz aýdamak ýalňyşa mesgul bolmas.
 • Makao muzeýine gitmegiň ösşeleri. Makao-nuň taryh we medeniýeti üçin durmuş bir muzeýdir we çeşitli sergileri we sowgatları jemleýär.
 • Macao kiçi mingreygi pavilyonyna gitmegiň etme ösiri. Bu pavilyon iki mingreygi pandany, Kai Kai we Xin Xin-ny barlag edýär we mähri bilim programmalary we başka hoşluklar öz sazlarında berýär.
 • Makao Bilim merkezine gitmek. Bu merkez Makao-Nape ýaşanyş saýlawindaky gurama bilim muzeýdir we dünýä ýurduna bilim we tehnologiýany düretmäge häki çeşitli sergileri we düzülýänlary jemdeleýär.
 • Makao Babadağyna gitmegiň. Bu däldäk 338 metereýň ýokarylygynyň awazy we çäpeleneni görmäge häkimi ýalňyşa mesgul bolmas.
 • Maqao Bahrain Grand Prix muzeýine gitmek. Bu muzeý Makao Grand Prix taryhyne düşünlen we hoşluklaryny barlag edýär we çeşitli sergileri jemleýär.
 • Makao Balapazaryna gitmegiň. Bu balapazar taryhy we müdürlikgeljek zolup mähri hoşluklara eýedir we çeşitli sergileri we sowgatları hem barlag edýär.
 • Makao Polo üstüne gitmegiň. Bu üst polo degişlenbirlişlerini we başga atlaryň işlenişlerini berýän maýalary hemşerilik edýär hem-de çeşitli sport jaýlaryny dolabdýar.
 • Makao Senpekçilik şäherçesi bolan Makao Stüdiýa şäherine gitmek. Bu stüdiýa duşuş we başga hoşluk zoollaryna eýedir we çeşitli sergileri we sowgatları jemleýär.
 • Makao Hacsada girmegiň. Bu girmek Makao-nuň güýssetiji batyrasyndaň agzasynda barlanar we suw bodlanmak we başga suw sportlary üçin mähri mahal bolup durar.