Ucuz ulgamlar Colombia döwlete

Colombia

Kolumbiýa, güney amerikada ýerleşýän ýurt. O'nu Brasil, Peru, Ekuador, Panama we Wenesuela giňereýär. Bu ýurt 50 million adamyň ýaşadyşga eýe bolýar we resmi dilniň ispanspyz. Kolumbiýa prezidentliň gurama-demokratik respublikasydyr we şu günki prezidenti Iwan Duque. Bu ýurtda buýsanma, önümçilik we hyzmat bölümi esasy gatnaşyklary bar ekonomika tapmakda. Kolumbiýa öndelikli sanlar çäklerine milletleraralyk ulanyş edýän zyýanatlar gabat bolýar, örän dereje irýÇagyzyň, görnüşüňçilikli emaljynyň. Bu ýurt, Bildirwe we Medellini gibimi elýetgin şäherleri bilen tanylanýar.

Howa şertleri
Kolumbiýa haýwan syýasy, daşary ýöritek bölümlerde darmadaǵaç hawa şertleri bar. Bogatá we Medelliň gibi Kolumbiýanyň And bolmasaḱ yerlerinde ılıman hawa ýerleşýär, ýyllyk gyş tiggesinde oň yzly temperaturada, ülgeniň össolasynyan 10-15 °C, ýaz bolsa oňyz temperaturada, çepyş 25 °C. Kolumbiýa Karib sahili, şunlar Cartagena we San Andrés, soft köpçülik hawa şert bölüminde maýsa syz gyzgyn tiggede ýyllyk şäherdendir. Ozarlarynyň ortalama tigdessi 25-30 °C, ýazda ise 35 °C ga çenleýär. Umumy bilen Kolumbiýa ýagdaýy boş bolup, Ond basmanda ýığşaltan hawasy bolsa, Karib sahilinde daha gyzgyn we nemli hawa şertleri dudayýar.
Eden işler
  • Kolumbiýa, gürrüňç schynar-täze-deňiz tarihi we emeleýatçylyk tutuşan ýörelgi ýaşaýyş we özgün tabýat bagyndan hoşa geler ýurt. Kolumbiýanyň geziljek möhletleri arasyna şu ýerleri seretmeli:
  • Bogota: Kolumbiýanyň baş-gözeli we en çäkli ýurdu, taýpaly-taňtyru dal remzi taryh, ýaşaýyşy köp-dürli halkaruhi, we toteş toplum we zühdesine bolsaýan birnähili müze we galereýalar bilen meşgulanýan şäher.
  • Cartagena: Kolumbiýanyň demirýol maglumatynda köp maşgala peýdalanýan ýer, halo-soňynda ýaşaýş taraby bilen meşhur, tilkişi jaylary ýa-da ataýur maşgalaçylyk halylary bilen meşhur.
  • Medellín: Kolumbiýanyň ikinji aradamaz şäheri, ýaşaýyşlar birleşeni özgün halkaruhi, taryh-boýunça möhüm, we köp-dürli baýramçylygy we gulluklary bilen meşhur.
  • Tayrona Milli Park: Karib-deňiziniň gadymy ýerlerinden biri, tilkişi jaylary bilen maşgala peýda edýän, doğa gemişlikleri we 5 watanly toparynyň halky ileýhinde aýratyn tabiat hadiselerine dowam etdiren ýerm.
  • San Andrés: Karib-deňizinde oturdygym bir ady, beach hoşaplylygy, jayda çälbi bolan gulluklary, we ýaşaýyş günleri bilen meşhur.
  • Caño Cristales: Sierra Nevada Daglarynda oturdygym bir çay, şatylarly döwrebilmek, emeleýatçylykçy gol-ş