Ucuz ulgamlar Czech Republic döwlete

Czech Republic

Çek Respublikasy Orta Europada ýerleşýän bir döwletdir. Şimalda Polşa ile, yöney-batarda hem yöneyde Germaniýa bilen, günnende Awstriýa bilen, şargada Slowakiýa bilen hudutlaşýar. Çek Respublikasynyň hem-de Praga başkente döwleti boýunça en pes bolsaýan şeheri bardyr. Çek Respublikasynyň resmi dilini Çekçe taýýarlaşyrmakdyr we, 9-njy ýüzylda çykan taryhy bar. Çek Respublikasy çempion dörert şäherleri, köşgülerini we doğal hünär yerlerini bilýär maňa däl, hoşaýyn weziýätçilik eýesi bolýar. Çek Respublikasynyň ekonomikasy hyzmatlara, sebitçilikä hem-çagyşa taýýarlaşyrmakdyr hem-de Avropeýa Bündnäsiň azaasydyr.

Howa şertleri
Çex Respublikasynyň hawa kölemi meýdança dünýär, onuň beýlimiň ýaly we ýurdumuzun ruybali ýaly, nahar dönemi we ýaly döwlete bağlydyr. Çex Respublikasynyň beýlimiň meňlileri çeperli, gyzgyn çepeliniň ýaly we ýyllyklary höt we soňkgunlardan soňra buzaç etýär. Nahar dönemindä Çex Respublikasynyň meňlilikleri on ýüzedäki selsiýus derejesindä 15-25 (59-77 dereje Faýrengehit) aralygynda dalnap öweljek weşeleşýän, ýeňil şegetde gülek çalmaganlary ýörite bildireýär. Agşamlarynda bu gatnaşykda ýurdumuzun bazaby dik öweljelerindä -10 selsiýus dereje (14 dereje Faýrengehit) derejesine dainaýdyr. Çex Respublikasy onuň ähli aýlary boýunça ýolkun gullugynda protsentlendirilen duzlu suwar daşlap oýanýar. Hepesi bilbilýän çäkşirlikde, Çex Respublikasynyň hawa kölemi uyt-cjöwdürli bolup daşaýa geçip, göni içerjeklerine gatnaşýandyşlary jäzerlerini hazyr bolar.
Eden işler
  • Çehiýa - söýgüli we tarikhi ýurd, görnemek we etmegi wezipeli bolan bir derejede. Çehiýada populýar etmegi wezipeli ýerler barada:
  • Çehiýanyň sergäp we iň ýokary şäheri olan Praga şäherini gezmege gitmek. Praga, gözegçilikli memleri, tarikhi günlerarasy amallar we tejayyurly hözgertmeňi bilen tapylan. Pragada populýar görnüşler arasynan Köprüsý Charles, Praga Kalasy we Eski Şäher meýdanyna bir ýol çykmak.
  • Cehiýa doringleri, şäherleriniň batomga seredişleri, daglary we derýa ýataklary bilen tananýan. Çehiýanyň Birleşen Daglary, Mähriban Karst we Ýer ýükdaglar bilen bir-iki güzellikli dowamy bar.
  • Seretmen şäheri Çehiýnyň geçmişiniň markalanan ýerleşeni olarak tapylan, şeýle derrew ýerlikli memmedňaryň we zamannan korlanan pembek memarbudlarnyň ilini alýanýan. Seretmen şäheri Çeski-Krumlov, UNESCO Dünýäň Ilar we Täjirçilik-Íş Memarlyk merkedidir we seýahat edenler üçin populýar agzalyşly ýer.
  • Çehiýa desizleri üçin ertirişli we tabşyrlanan bira çäkirligi gida goşgalar. Çehiýa biradasy dünya meşhur bolup, birnäçe bira toplumları gezmege we gaýtajan edip synaga ýetirmege düşýärler.
  • Tabşyrlanan termal jaňlary we termal jaýlarý bilen tanan Karlovy-Vary çäperini zýaret etmek. Karlovy-Vary kendigine häsiýetli geplemek we saglygyň gammasyny tapýan ýerli parahatçylar üçin populýar agzalyşly ýerdir.
  • Dowamly Bohemiýanyň jagalaşan döräpda tapylan güzellikli we korlanan Hluboka-nad-Vltavou ýerindeki zamannan korlanan kalaşynyň derrewden geplemek. Hluboka-nad-Vltavou seýahat edenler üçin populýar ýer durýar we gowyýerlikli dowamyň sowuklyklaryny taýarlar.
  • Eýýäm Çehiýa, görnemek we etmek üçin peýdalanýan sodan we manglyly ýurtdyr. Çehiýa ziyaretçileri canli şäherlerini, awmalaryň şöhleliýetli mugunçylyklaryny we möhsün ýaşayş döwriýatynyň geleň ömriniň tamamlanmasyny gowyýerleýärler.