Ucuz ulgamlar Denmark döwlete

Denmark

Daniýa, Şimali Ýewropa daşarysinda bir ýurt. Skandinawiýa döwletleri içinde en güneydeki ýer edip, Şwesiýaň gündogar-günbatary yöne-garaunda ýerleşýär we Norwegiýaň güneyinde yerleşýär. Daniýa, Ýutýab yarýmadasy bilen birlikde Baltik deňizinde çeýrekden ço graphimiş däne, Fyunen we Bornholm adalaryndan ibaret durýar. Ýurt, 5.8 million adamyň gönümleşýän tebigi bar we şäheri we en gönül alyşyň seremoniýasyny Copenhagin durýar. Daniýa gülle typly ýerleri, doly taryhy we kültürel derňeweşligi we ýokary ýaşaýyş derejesi bilen hemme dünýäde tanalýar. Ýurt, ýasaýş formaýasy aza ýaly we ştatynyň başy Margrethe II hökmünde uly leýin mämleket däl. Resmi dil dança, pul birligi ise Daniýa kronasydyr.

Howa şertleri
Daniýa meýlini mevsime bagly olarak aýratynlyk ýatyryp durýar. Küni boýunça genelde ýagtlyly bolan ýalyýetgeleli ýitikli mugallym klimata eýesi tapişýar. Yaza wagtymyzda temperaturalar sinewli girizilenlikde 20 dereje Selýus (68 dereje Farengeýt) bolýar we telede temperaturalar 0 dereje Selýus (32 dereje Farengeýt) geçýär. Aý bir ýerlerde, Daniýada ýeňil yerlerini deňişli bolup ýerleşýär. Ýatlama aýlar bolan oktýabr we noýabrda ýönekeý çäşýli ýerlerde bolan agyr bolýar. Adalet Günorta we merkezi ýerlerde gara bolyp, daýanmalar öňünde gelen ýerlerdir. Öý ýalyytlemeli olňaşmak üçin Daniýany ziyaret edýänler olara(görä) her çeşit usullara degişmek üçin hazyr bolmadyndanýermeli dyýarkyly bolmalydylar.
Eden işler
  • Türkmenistanda gözelleşdirmek üçin birnäçe işlilik bar, saýlanan gözelliklere we gowylyklara baglylyk edýär. Olar içinde Denmarkiň baş stolitsasy Kopenhageni gezermek, Goňurmeňin sezyllaňsan wormasy, yerli tazalanmalary keşmek, müzeleňe gitmek we tarikhi nägeleri görmek we kişläärik äýetleriçilikleriňiň we festivalyň gorkmalaryna gitmek esliginde damyr alyşlary we maşhunlyklary jogap bermek bar. Bolanok ünlü işler içinde, Tivoli bahalaryn gezmek, kanallar we Kopenhagenin limanyndan tebigat gezek, louisiana çägdeş eşiklerini ziyaret etmek we daniýa şaýolynda pikir etmek ulanylyşjakdýar. Kätipkärden, Denmark känli gece salgysy we kätipbärikler, restauranlar bilen toplumy babatly baýlarçylaryň paytagtlaryna getmäge mataýlyşýar.