Ucuz ulgamlar Germany döwlete

Germany

Germaniýa Merkezi we Günorta Europada ýerleşýän bir ýurt. O, ýeňişinde Demarkaniň dowamynda, güýrüňde Polşa we Çehiýa Respublikasy bilen syýasi derejede, güýrükde Awstriýa we Şweýtsariýa bilen syýahat derejede, garagözünde ansambly France, Luxemburg, Belgika we Niderland ýaly ýurtlar belledir. 83 million adamdan durýar. Ressmi dilini german diliniň almanyň eýeleýär. Germaniýa federallary parlamennçilik respublikasydyr we günümjik başdanbaşaçysy Angela Merkel. Ekonomiksektorlaryň işe bererçilik, hyzmatçylyk we ugurýetçilik mundan guşkyly Ýurt ýerleri ýalňyşlyklar, gola batorusçylyk, towşılyk. Almakaryň başlygy aralykda germaniýa deňizçeşmesi we Neuschwanstein kenar alyp barýar.

Howa şertleri
Germaniýa ýumurtka iklimi bar, erbaşy weýran keyşenler we çaça žigerek keyşenler. Öňaýykisay-oktýabr aýlarynda biňaýet ýedyşin ýaz bolar, güýjüňde-sentýabr aýlarynda ýaly hawa bolar. Germaniýada haýwany ýarawsyzdan haýwana 30°C (86°F) kulafdayan döwren öýjüklik hem ýükseklikleri görnäge ýürekden goýarlar. Germaniýanyň ortalyk ýely ýygynsynyň enjamlary 10-15°C (50-59°F) ýaly bolupdir, lakin senesiň seýsene we ýurt bölegine pam şeýle hem ýigit. Hamburg we Bremen gibi sýyhattaş ýurt böleglerinde mijerýanyň golaýy hwzirini we süýlänjeklikleriniň síçan hawa şarän bolýar. Münhen we Frankfurt gibi ýurtdaş ýurt bölegleri ýeriýän, öränleri ýalyşan ýazyş ýasaýar, şeýle hem ýagyşly-türütli gastronomik hawa görünýär. Geneldi-de, Germaniýanyň meýdanlary gowam-aýlandyryşly we þekillemiw goýan biaraňdan-hawa gaýdalanýan.
Eden işler
 • Günjelerça ýöneýärlik medeniýetlik isleri dowam edýän we ajaýyp doğal dizaýnla edilmeli Germaniýa dogru gezek mecralary bardyr. Germaniýanyň gezek amma önümçilik we ışpyryny halk edýen baý places dullardyr:
 • Berlin: Germaniýanyň söwke we bazar ähli weýti şäheri boýunça meşhur eýe berlenýär. Oňa musuly, kültür we geýimlenme sizi hereketleýän hereketlenen geçmişi, Brandenburg küpüni seýýäpsizlik we Berlin beýikdüwelfe deňiz duwary gibim meşhur dikdikliklikleri bolup getirýär.
 • München: Bavariýanyň ene-atak şäherine düşýän, musuly binýatçylygy, ýöneýärlik medeniýetlik isleri we Münchner Residenz we Deutsches Museum gibim biziý-barzamuňgy gowşurlary bilen eýe bilinýär baý şäheridir.
 • Frankfurt: Germaniýa ýöneýärlik iňişleriniň we gimniş merkezi olýan federal küşinde ýerleşýän, hem yaşapdak pikirgileri, hem tarapdyram alihana we waxty bilen baý şäheri olup bilýär. Meşhur günjeler elde edenleri garşylagyp "Modern sanat" we "Ştetdel" hyzmatdaranlary bilen eşitlipdir.
 • Hamburg: Germaniýanyň ikinji beýik şäheridir, hereketli gatnasyň syýad meýdanlary, ýöneýärlik medeniýetlik işleri we Miniatur Wunderland, beýik sayda müze we alihana bilen eşitlibdir.
 • Dresden: Germaniýa iňgitlerine duşupşyren şäherdir, ýasayan binýatçylygy, ýöneýärlik medeniýetlik işleri, şartlarymeýille museumlary bilen taýýardyr.
 • Heidelberg: Hyzmatdaş öndördünä düşen iń köp ondördünç kopýe içerleşýän ajaýyp şäherdir, şeýtanyş türkmen şäherleri gibi taryhy, deňzi, hogy-magalyk alihanylary we akademik museumlary bilen eşitlibdir.
 • Düsseldorf: Düşen dürli sohbetlerde çozyşyriden garşy şäherdir, hereketli gatnasy, lezzetli azyk ähli dükanlary bilen bolup getirýär. Egulky ajaýyp şäherdeki Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen we Kunst im Tunnel museumlary öwredipdir.
 • Köln: Batyş Germaniýa içinde we önçine dört we binýar çalgy şäherdir. Hyzmatlaşyýan üslube göre memleketi hany nähili ynsyranok, ilki çaýklamalary, lanbinäwik musuly ve beýik sayda müzesi, alihanalary bilen özara gatnaşýar.
 • Stuttgart: Baden-Württemberg federal küşi merkezidir, gyş unguldyrıklary, öýrenmeleri, beýik ajaýyp gyňwenderler we Mercedes-Benz we Stuttgart hyzmatçisiniň-hyýatçilyn aýdyň müze öndöredir.
 • Nürnberg: Ýuwaş bolan şheşiýeleri, adamnamy, salgymy we ýöneýärlik medeniýetlik işleri bilen dikkat çeken aufgemerkene şäheridir. Germanisc hesapýlandan museumlary we Nürnberg Toy Museum yne et.
 • IMPORTANT NOTE: This is a simplified version of the translation. The names of the cities and landmarks have not been changed to their Turkmen equivalents.