Ucuz ulgamlar Hungary döwlete

Hungary

Wengriýa Merkezi Ýewropa daşary ýurt bolup, şimalda Slowakiýa bilen gelip; günbata Ukrayna we Rumyniýa; günamta Serbiýa we Horwatiýa we gündogara Avstriýa we Sloveniýa bilen sagadyr. Wengriýa, gözel tabiat, dinamik şäherler we däplerçilik esaslary bilen tanladyk ýurt. Wengriýanyň baş şäheri, öz ortasy ugrunda yerleşýän Budapeşt. Wengriýaň resmi dilidiği wengriledir, amma birnäçe insanlary Ingiliz we German dillerinde de aşakawa möhümelleri biler. Wengriýa, ahlaky ulanýan dolandyryşlara eýe bagly Hristian ülke. Wengriýa Avrasiýa biýlekligine ýaňdan-gowrak ulanylyp, global iktisada etli myhmanasydyr.

Howa şertleri
Hungriýa geňellikle temperaturasy tamamlaydaky 10°C (50°F) dowamynda goýan ertirlik derýanynda meňzeýär. Hunguriýanyň suwlap ýerydetmek wagtysy aprel-den oktýabr-a degişli ýalydir, soňkhy suwly täzeleýis möhüm ýörite öňde gelen suw wagtysy iýun we iýul aýlarynda görnür. Körle-de mar-at deňli hawa wagtlary noçal wagt-başlaýandy. Hungriýanyň sukunatly suw dayanynyň wagty noýabr-dan maýa degişli ýalydyr, en kiçi suwly janwar we fewral aýlarynda görnür. Hungriýa wagt we wagtyň esasyna ýerledip durýar sakyplyk we ýüpüşlikli ýagdaýa degişliÿär. Hungriýa-da orta sygynyşlyk ýüzde 70 düşýär we ýylyň dowamynda häzirpyk günä girýär. Hungriýa-da dagluk bölegi hasaplaýan guýz aýlynda tasylanýar we iýulda 15°C (59°F), ýagyzda isegi 0°C (32°F) ýaly gowronyňsyz ýerler ýalyder.
Eden işler
  • Budapeştin baş şäherine gelip, doğrusu mogulkawadedeleri, taryhy obeliskler we uzak yür gijeýişlerini gözlemleýin.
  • Buda gorkuşasy we etrafynyň goşuly-hosmaly eýýamlaryny görmek üçin Buda medenýet sarayyna ugraýyň.
  • Balaton Ysygyrmalarynyň üstünde çekilen-Azaýda gezinip tutlu rahatlyklaryny görmek üçin Balaton gaýasynda ugraýyň.
  • Miskolça gelip, saglyksyz populationlarda gezgindilik we daglara çykmaga çykyş we kemping yapmagy özaraňyz bilen birleşdiriň.
  • Pécsa ugramak we özaraňyz bilen aýratyn merkazlaryny, dükanlaryny we çeýreklikle bardaýlaryny kesilmäge başlap täzeşaýlanmalara geçiň.
  • Debreçinä gelip, güllerbaglaryny we hoş bahçalary görmek üçin Debreçin parklarynda gezeniňizi tapyp çykyň.
  • Szegedä ugramak we Unhuryýanyň taryhy we medeniýeti barada bagşylar tapmak.
  • Gyorä ugramak we şäher zähmetli gijeýişini, dus-hususluklar we yukselişli geýinmeleri görmek üçin Gyor göwehem utaz ubap häkimi gijelerini geçiň.
  • Veszpreme gelip, saglyksyz populationlarda gezgindilik we daglara çykmaga çykyş we kemping yapmagy özaraňyz bilen birleşdiriň.
  • Egere ugramak we möhüm muzey aragatnaşdyryjylaryny, galierýalaryny we medeniýet baglanyşykly çeklaýnanlaryny aýratynlaşdyrmaga başlaýyň.