Ucuz ulgamlar Indonesia döwlete

Indonesia

Indoneziýa Güýrasy Gündogar Asýa we Okeanýa. Ondan ybarat 17 000 deniz ähli, ol en dogurmaly adaçowuk dünýä ýene birnäçe baradylan eldir. Indoneziýada 270 million adam jaý birdir we uniň resmi dilini Endoneziýa dilidir diýmek. Indoneziýa prezidentlik açyk köpinamli respublika, häzirki prezidenti Joko Widodo. Ol ülkede çärçowuk, zähmet we hyzmat sektorlaryndan hem-deb öz sahypanyň gatnaşyk etmegi bar bolupdyr. Indoneziýa babatda tantamyş haýwan we gazançly ýerlerde hyzmat berýän, zähmetçilik we seýahatçilik sektorlarryna eýe-daşlygy bar bolmalydır. Indoneziýa owadan döwleti we çemen hojalyk gelij bolmagy bilýär we şu örän gowy telewizori we daşarlary, gaýykaklarynyň ýapmak bolupdyr.

Howa şertleri
Indoneziýa tropik iklimine eýedir, ýyl boyunça gaty ýükselen ýa-daý hem bol nemli hytlyklarda. Indoneziýanyň orta temperatury ýerine görä sahypa boýunça ýakynda işler, amma deňiz sepkilerinde, ýüzeýişinde görkezilýän kémiýetli ýerlerde bu däredje 27 °C (80 °F) düşüniş üçin tawanda tutulýar, bazalar 35 °C (95 °F) çäkýar. Indoneziýa wagtylaý çoplyk we başga daýnamaly sazlanmalara dowum bolar, aýlyk meýdanda giýerleme wagtynda beýikleýin meýlet gelýär. Indoneziýanyň umumy düzümde işi-şüýle, gürrüň we wagtylaý çoplyk we batmagyş yagşylyklara eýelikdir.
Eden işler
  • Indoneziýa, gezek bolan ýaşaýşgyn ýurt, ýykjamaly gezekleýin ýerleri bar halk edilendir. Indoneziýanyň ýokarylyk bir ozalanlary arasyna Bali düşýär. Bu adanyn ajaýyp ýagnyýy, gorkunç medeniýeti we gyssagly taryhy bilen baglylyklary bildirýär we gezekleriň abraý bolan ýeridir.
  • Cakarta: Indoneziýaň baş harydyr we onuň en aýdymy şäheridir. Iň täze hem gelýän, hemde öňde olan ýakalar (Medeniýeti) hem-de lezzetli gymmatdanlygy bilen tapawut hususyýetleri bilen tanlap bilersiňiz.
  • Lombok: Baliň günbe-garkynyň dogusynda, güýzelli inhizi bilen, çem bilen tebessüm edýän adadyr. Bu büýrük manzaraly ýer hem adaty medeniýetlerbilimi hem-de gürgüneşker çar ýokary bellidir.
  • Yogyakarta (Yogyakarta): Çawaýlara Java salmadyrada yerleşýär, esli medeniýeti bilen we Borobudur tapawutuň içine tapanşak medeniýeti bilinýär.
  • Komodo Milli Park: Doğu Indoneziýada saklanan, komodolenoklar tütüminiň we gulanç-denanly ýagadaş we meýdanlary bilen tanlan bolan ýeridir.
  • Bromo togalgy: Java salmasynyň iştirak eden aktiw wulkan. Gadir hororyň görnüşini betleýän, we hereketli gyzgyn jaňlary bilen töwerek hike etmek-tapawut hususyýeti bar.
  • Raja Ampat: Doğu Indoneziýa arkadag formlary bilen bir arhipelaýgo. Hökmanyň gatnaşmak we net bolan ýeri bilen beýanyň içine çeken şanly ady.
  • Tuba hyzyrdasy: Sumatra adasynyň iri ýer hyzyrasy, tebigatyn garaşga gusgusy we ylmy medeniýeti bilinýär.
  • Ubud: Baliň orta bölümlerinde ýerleşýän ýeri, güllerden ibaret gebeş dewlet we raýatsal sanat baýraktarlygyny we gymmatlara ýagnany stolaryny bilinýär.
  • Tanjung Puting Milli Park: Ortada Kalimantan bilen, orangutanlaryn şäherinde hem-de föwqarlandyrylanlarynda, gürgüneşker meýdanlarynda bolan ýeri bilinýär.