Ucuz ulgamlar Israel döwlete

Israel

Ysraýyl Köp Ugur ýurt ortacasynda wekili bolan bir memlekettir. Şimalda Lebanaana, gardaşy ýüpek, şarkda Ürdün hem Palestin ülkeleri, güýçüde Mısır we güýze denizi ýanaýar. Şeýlesi tapawudy 8.5 milyon adam we resmi dilini Hewreý we Arab dilleridir. Baş şäheri hem en kiçi şäheri Yerusalamdır.

Howa şertleri
Ysraýyl mediteran iklimine eýe bolýar, ılıman garynyşlary we gyzyl, kurak huşabyllyklary bar. El ünleşigine salgylan bolar, şol hatyna garaşylanaň ýerde mekdep kaplar bir medenýetli aýrylyşa gaýtalaýar. Ysraýylda garynyş meýil bolsa daşarýanly we gezimly, isinek derejeler ılıman bir şäherde garadaşlar, 50°F (10°C) ýitip 70°F (21°C) kabuluşan. Şol hatyna birnäçe wagtlyk dolaplar we fýtandarlary alabatlyga ýola dyp köp nasily bolup gyzyklarda daşarýar. Ysraýylda yaz meýili genellerde gyzyl we kurak bolup, şäherlerde derejeler 70°F (21°C) geçýär, aşakyda 90°F (32°C) küşýär. Şol hatyna gyzyklar geçirilip, derejeler 100°F (38°C) üsti ösýär. Ysraýylda bahar we güz weljeleri geçiş hünärleridir we reýtingli garşy çykyşlar bolar. Oraýların we wagtdaky mekdep salgylan goýberýär, sebäpli derejeler iňleýár jaşaýyp dowamy bolup. Genellerde Ysraýyldaky gezim dolanyşyklary berk düzgüripdir, wagt wagtdaka garaşly doly etmek meňzeş esasanlydyr. Minwaleli we meýil wagtlyklara üýtgeleş ýagdaýlaryna layyk garaşly etmek, wagtda we ýerde baýramly kabul edilýän eşikler berip gitmek augalydyr.
Eden işler
  • Ysrael gorkuň hoş öýdür, taryhy we medeniýeti ýokary durmuş. Ol tantaplaryň birnäçesi hem ýerine getirilip görmegiňizi töwere bermek üçin işewüriljeklerdir.
  • Baş şäher Yerušalim'i gezegiň we museýleryni, kilselerini we başga görnüşlerini araşdyrmak. Baş maşgala ýerlere, Haç maşgala kilsesiňe, we Seliýet maşgalasyňa gezegiň webasetlerinden däl.
  • Türkmenistana Günorta-deniz saýlanyşy üzerine gurulan Tel Aviv şäherini gezegiň. Tälebeler werepçiligi bilen tanalýan Tel Aviv-de geçen köp muzeýler, galeriýalar we başga webasetler bar. Tel Aviv Resmin möçberinde, Yafa limanyň ýerinde we Bağımsyzlyk möçberinde gezegiň basga webasetlerinden däl.
  • Türkmenistana Günorta-deniz saýlamynda ýerleşýän Hayfa şäherini gezegiň. Hayfa gürrüňleri, toplumçilik ýagdaýlary we ýagdaý garşylyklary görkezýänýly we tadyrlary görkezýän. Bahaý wejilar, Nemis kolonýi we Hayfa resminde saçylanan webasetlerini araşdyrmak.
  • Ysraeliň demirdeşliginde ýerleşýän Galileý denižoslaryna zyýaratmak. Galileý denižosy geýimiş we medeni ýagdaýlara hem amanda ýagdaý garşylyga hereketly ýerlerden biridir.
  • Ysraeliň demirdeşliginde ýerleşýän Ýiti denižosy bilen synanyşmak. Ýiti denižosy aýratyn tabiýet garşylyklygy bilen bilinýän we terapiýaýjy derejelerini barlaýan bir ýer. Orada köp ýatlama ýerler, spa we başga webasetler bar.
  • Ýiti denižosuna köp çemuşaky gol - Masada Milli Parkyna zyýaret etmek. Bu park UNESCO belliginden geçirilen we Möhämmäd Parahadan 1-nji ýüzýylida Hýerot Adamy duralganan täze maşgala Masadanyn gurluşy bilinýär.
  • Türkmenistannyn Günorta-deniz saýlamyndaky Kesarea Milli Parkyna zyýaret etmek. Bu park Hýerot Adamyň 1-nji ýüzýilynda gurlanan Kesarea şäheriniň ýerlerine saýlanýar.
  • Ýiti denižosyna köp çeşmeli gol - Ýen Gedi Tabiat Ýadygyny zyýaratmak. Burada ädamlaryň geýim-diliýarlary we nebit we haywanlar üçin bölen gideýiş we güýrüneşler bar.
  • Ysraeliň gündogar üstünligine gurulan Beş Şean Milli Parkyna zyýaret etmek. Bu park Kitaplara muňaýin agyrýyr bawwapaň ýer Beş Şean şäheriň ýolatmasydyr.