Ucuz ulgamlar Italy döwlete

Italy

Italýa Güney Avropa daýhanasy bolan bir ýurt. Bu, Pulimio Ýalyası diýen Türkmenistanyň dagy bolan ýarimadasynda, Mediteran deňizine dogry éne bolýar. Şimaldan Fransiýa, Şweýsariýa, Awstriýa we Sloveniýa bilen seredelik edilýär. Italiýanyň ahalisi 60 milyon adamgatdır we uni parlamentar monarkiýa düzümine geçirildi. Resmi dil italýan dili bilen dolar, pul italiýanyň puldasalary bilen görnüji. Italiýa, peýdaly dostzünbit, şaheser we edebiýat işlerini barlaýar ýer yaşaýan yer. Dünýäniň isi birýüzini titrediýi köp gyşakçylygy we söwdaçylygy bilen bilinýär.

Howa şertleri
Italiýada çeşitli ýagdaýlar bar, ýerleşik bölgeleri näziklikle aýry ýagdaý serişdelerini ýagny ýagdaý dünjeleri boýunça köp görýär. Umumy itibar bilen, Italiýada Mediterrian ýagdaýy bar, ýönekeý, quru herşellerýa, umumy ýaş, gumuşly gaňa hem günorta ýagdaýlaryna eýeledir. Italiýada orta temperatur muşanyp baryşyp düşmekli aýranylýar, halbuki ýaşayyş meýdanlarynda demirgelen waglarynda garşylykda elýeterli gyzyl resminde. Sebäbi, Italiýanyň ýagdaýy qopdaýanly häzir ilde durmuş erkeleri hem bolidir. Umumyda Italiýanyň ýagdaýyny halap goýa güýzel we daşary ýagdaýlary kemelikli, aýrylygygy hem resminlik üýtgeşdirýär.
Eden işler
 • Italiýa maýdanyň gamýslar bilen bagşy gündogarýa owad bölümini hem-de görnüşi batamam traktöri hökmünde bir mekan bolan deseler-ämmä olaraň iň iygindi mekanyny seçmek üçin zor bolar. Beýläki populýar guralar amatlylykda soňky 10 ýerleri görkezýändir etmek bolsa, ýaly:
 • Roma: Italiýanyň paytagty we möhüm taryhy eserleri, alyzada Kolosseýum, Pantheon we Trevi fynkasy gadagan derýalar bilen şöhletli ýerleri hökmünde.
 • Wenesiýa: Nebit ağızlaryndan ädil gerekliligi bar şäher, güýzgüläp ýaly ähli öýleri bar, alyzalar, gyýanlyk eserleri we basga ammatlylyklary.
 • Firenza: Italiýanyň gundan gyzykly müzeýleri we alýaňygaly gatalary bar, ýaly ägilik Galereýasy we Akademiýa Müzesi bilen ýaly bog alan şäher.
 • Amalfi Daşarybasy: Mediterrane ýüzünde ýöriteði ýapyk bir tarymda önüp çykan päker bog talyby, güýçli saýlanlar, hem deflýrel bar bolan pitoresk ýerleri bilen bellenýär.
 • Çinque Terre: Liguriýa daşarybasynyň beş goşgysy ýaly gözel köýnekler topary (köpelikler), gyýanly gözerilme ýollar hem aýdyň süýji bitinleri bilen ünslenýändir.
 • Toskana: Merkezi Italiýada birýer, hemmede alamatly goralanlary, ähli dünýäni gören şamullar hem köpelikleri bar alyzlary bilen bilinýär.
 • Pompei: Üç ýüz ýyl öň bir ýer-dep bilen islegi geçirilen antik Roma šäheri, şu günlerde populýarny arheologiýa ýeri ýaly ýerleşdirilen UNESCO Mirasçylyk Ýeri.
 • Milan: Italiýanyň modylasma we pul meýdançylygy baş şäheri, silujaş öýleri, ähli süýjiligi hem basga töwenli meýdançalar bilen bilinýär.
 • Komo suwy: Italiýanyň gündogar tarapynda bir gözel göldür, gyzyljagyl hünär ýeri, gözel önüpli we köpelikli ýerleri bar.
 • Sitsiliýa: Mediterranean ýüzünde ençemesi derejede gamýs, pikirli gunden-da gözel plýajlary, we özgün aşlygy bilen bilinýär.