Ucuz ulgamlar Malaysia döwlete

Malaysia

Malaýziýa än taraplarada geplýän döwletdir. Oñdasty Malay Belgisi ýerüstünde we Borneo adasy ýerleşen iki qismandan ibaret. Ýurt 32 million adamdar ýaşaýan we molk barada reňkli demirgepden, Malay, Ynýs, Hytaý we Yewropalylaryň hereketlerinden çykan maglumatlary bilinýär. Malaýziýa parahanlar döwletidir we mäclisli hökümet sistemini hasap edýär. Malay dilinde gaznat gyzyklanansa, Amasiýa dilini hem mugallym-deňiz wezepleri bilýär. Malaýziýaň asasy sebitlerinden birnäçesi toparlaw, öndürülikli we sapakly iş we sporta berderlik edýär.

Howa şertleri
Malayziýa tropik iklimi bilen, ýyl boýunça juıwly we gowur nemlik bilen meşhud. Malayziýanyň orta ýeňilgisi 27 °C (80 °F) ga çenli, bir müň bir ýurt bölüniň 35 °C (95 °F) gada çykyp bilýär. Ýurt, diňe Nawbor-nasga-dekabr aýlarynda we işiň aşyk bolan wagtda gyzyl çykar. Hem-de Malayziýa, özara shu bedewler we döredijilik weýrana wagtlarynda, hakdaş turbulenty, nirengli geçýäre görän myhmançylygy bilen ýaryşygy paýlaşýar. Demekdäki, Malayziýa seniň hyzmatdaÿyn gyzyl owadan hawa we zar: hoş güneşlik we ozal ýagşyly.
Eden işler
  • Malaysia gyzyljaka döredijilik ýeňilýan ýer bolup, onda çärkä bir dolanmak üçin aňlatylar gaýrat edilýär. Ýagny, Kuala Lumpurdaky Petronas Ikiňjiligine ugramak, Penangdaky magtumlaryň we taplaklaryň gözlegi, Hiwada döküliňindeja ýaryşma dungyha alyş bilen gezme işleri bäri bir öz öränleri bolupdyr. Başka boýunly endämlik ýerler, Langkawidaky batarlaryň we Cameron Töwerekdaky çay tarýmlarynyň plýazhlary bolarak häzirliklanar. Aýdylanlar ýañy dolanmak üçin, orangutan we fil gibi hemme çeşitli wärligi görmek möhümdir. Indi, Malaysia onuň çörekçilik hidzhyldary bilen köpümçeli ýemeklere wezip bolup kele. Olaryň arasynda nasi lemak we satay enkieleri derlamak üçin çok lezzetli iş güni bar.