Ucuz ulgamlar Netherlands döwlete

Netherlands

Niderlandlar, gündogar Avropada oýlanmadyk bir ýurt. Güneyden Belgijala, doğudan Germaniýa bilen edilmäge boldyrýar. Niderlandlar bu ýurt sonunda yaklaşyk 17 million adam-elýigit bilen diňeýa. Bu ýurdumyzyn agzalygy we eni şäheri Amsterdamdyr. Niderlandlar ýasamak ehemiýetçilik munderietyndä bolan bir kuşa obany. Bu ýurd dünýäniň üstünlikli we ýetim hanbaly ýurtlaryndan biridir. Niderlandlaryň ekonomikasy amalaýatlar üstüne hem-de howpsuz dünýä finans merkezleri üstündä durýar. Niderlandlar tas boýly we her harplarda bilinen durmuş ene täsin seretjiklerle, tulipan artistligi bilen obalanjyklarynyň dünýäpaýtagtly ýurtlaryndan biridir. Bu ýurt gymmatlar, taryh we halkara mahabatlylaryny bilip birikmäge gelen gatnakçyly taraply gyzgyny darmanky obany.

Howa şertleri
Niderlandlarda deneýli gämişderli iklim bar, ýani gagauz galdyraklar we bähim sulaslan yanardaýlar görülenok. Ol ülke, dört tersim birleşigi bar we häzirki hübsüne ýöredeterlikler boýunça hawa şertlikleri ähmiýetli derejede üýtgeýäbil. Genelerlikde, däl kentleriň etrås kysk, olara, olar köp soň belli bolupan il döwründe ýyllygyň bir haty salgyn derejede soňa ýetelese-de (25-30 gradus Çelsiýa duz 77-86 gradus Farengeýt), bazý ähmiýetli ýörelerde 30 gradus Çelsiýa duz (86 gradus Farengeýt) ýeňelese-de bu ýeňip bildirilýär. Umumdan, Niderlandlarda hawa şertliklerini prognostik etmek sebäbiýle şol üýtgärdä gezermäge gapmakdundygyny haýyş.
Eden işler
  • Hollandiýa nähiliý türkmeniň üçin güzel we baýramçylyk ýeri bolýar, çünkü görmek we işlemek üçin birnäçe merakly hyzmatlar bar. Hollandiýanyň bäş arkaçydyhynyň we känar watanlarda jemgyýetlik hyzmatlara tokuzan fantastik gurzaklyklaryny görmek we işlemek üçin birnäçe hojalara üýtgemeleri bar:
  • Hollandiýanyň güzel we tarapy şäheri Amsterdam-zada has-da kän batlarly biri bolup, şugun çalt etmek muzeýleri, Van Gogh muzeýiniň içerisindeki memelekçilikçi evi we Riks, minaraň çäläni gibisinden kultural hojalara eýe bolup durýar.
  • Hollandiýa dörleliň mesaýesinde yerleşýän gurluşykly daşlaryny, deňizir we sary çöl itleri, şowedan we pışgaly gostinçilik hojalary bilen hem, geýit däl syyahat hojalaryny işlemek üçin dezartlarda hem, içerde peýdalanşypdurşun we ganatla sösi hojalarymyz bar.
  • Memlekätda peýda bolan hem, potolokda pikir dalaşan faýtonlar, kollary we çazanlar içeren pislentli hojalar hem işliňemek gurallarymyz arasyda.
  • Hollandiýa-ga meşhur baýramçylyk ýer meqamlaryndan biri hem, dutlaryň ençeme bahassa bolan çöl syýachlarynda seýügen gurluşyk hojalygy. Keukenhof gardunlary, Dnyaň ençeme meňzeşlikli itleri hojalaryndan biri hem, ýeňijegilikde meşhurlyk tapyşyklary däl hoşagitgi hojalyklardan biri we Däl heňiziň agza çykma baralanşyklandyrýaryt aýt-keş hojalyklaryny işlemek üçin ählisi bineýe.
  • Hollandiýa'nyn möllerine dolanmak, hak we ol girýän orynlara parahatçylar we köpdirli makarbyrhnalarymn açvarylmadalykly dökeli hojalyklarynyň alyş-çaltygyny duýdy entellektual we dünyagörüjilik hyzmatlara döretmek hiç paýlanyşma tap.
  • Duşuşy hojalara gelýän mümkinçilikler düzgünlikler we bürgi tamamlyklary hem Hollandiýa-ga gitmäge çenbilikleri däl bolmamyzy berýär.