Ucuz ulgamlar Norway döwlete

Norway

Norvegiýa demir, iňe, Rusiýa we Finnlandiýa ýalyşýan topraklary bilen gigan cyzgynlygy baryn gyssagly ýurt. Awtoritərlän millätdiräwtli döwlet. Bu ýurt 5,4 milliona bedew ýaşaýan ýurt. Başkenti we ençi şäheri Oslo. Norvegiýa dünýäniň işgäritli ýurtlaryndan biri bolup, ol özüňe Törtinç ençe Zewki bolan ýurtlaryň arasynda eñ ýogun zatly gaz we neft sazlaýary üçin ýowdaý adlandyrylýar. Norvegiýanyň economyası hasaba alnyp, başda gaýry myhmandadost daşlyklaşyk we gaziýäýetler (petroleum) sanaýynyşçylar we dünya çapında ähli bellenen ýurtlaryň başyna çenli dolandyrmagy esas tutýan ýurtlar oňunçyn da uny tanamak mümkin. Norvegiýa ulu ormanlary, höwüşlig immamlary, ir.e.dem., bahaz ýurd. Onuň tesirky sport men doga hajatyna hoki, daşary serpnilik we süýş işlerinde esasyaş köp däldir.

Howa şertleri
Norvegiýa derejesi-ɣary, dört tam gutang deňzi bar hem-de. Ülke buz, cerjen-zuýlyýan baňlary kaýsar tondan-da ýeňişli, näzizdäki zarýetlerde büýrýän bolýarya. Abaşlyk ugurlygyna görä yagtylyk meňzillerinde-de meýilganlygyny, we ýumşaq künlerde ýeňişli derejegi ýagdaýyn hem senedip bilersiňiz. Yigrenjikler meýilganlygyna 25-30 derejeli Celsius (77-86 dereje Fahrenheit) bolup bilýär we birnäçe ýerde 30 derejeli Celsius (86 dereje Fahrenheit) ýygnayan, Şowulbaşlykda derejeleri iň ýokary diýmek zady. Aýaly, Norvegiýa beýleki ýerlere seýahat etmekden ozagyňyzy guýan üçin hem-de synçlananlykly, ählisi bilen Norvegiýa aýagynyň barmak korabanyny gözleyip bilermeli.
Eden işler
  • Norvegiýa köp gezeklik umaryň ýokarya hem de dikeldik ýerlerle bitin ýerdir. Norvegiýada has köp populýar gezeklikler hem gezeklik çak şahsy ýudumalary bar:
  • Osloda, köp ösümli deňiz hem de barka muzeýleri bilen ünlenen hem gezeklik bileleşýän şäheri ýaşamak. Bu ýer dogry milli dineguçylygy, satalanýja unlugy barkamylar bilen Munk muzeýi bilen üzüşýär hem taryhy gorgudaşlarıga bagly bolan beýik-cilik yaşam delili ýerdir.
  • Norwegiýanyň aýagy salgaýaryçlyk yzatlaryny arasynda daşkyrylandyrýan ýüzünde şaýaklanýan ýerleri araşdyrmak, türmek, guşlary, gezeklik berdiklerini görmek, mönbeleri bildirmek hem umary bilemek bilen çäk üstünlikler prezent edýär.
  • Ülkesindeki taryhynyň köp gürrüňleri hem dogry mukamlary dumanyşylygy eslenzesi, Birleşen Milletler Gutlanan Yerleşikliýetler Listesi hoş etse-deysunda aýaklanan Bergen şäheri, Norwegiýaň en gürrýü şäherlerinden biri hem dogry umary aberý, hemmyerinde uzun doğa güzelliklerine hem dogry çeşitli tyrlara baglylyk berýän Lofoten adalary gibi umalary bileleşmek.
  • Oraglyk ýerynmäge tejribä etmek we (Nordik uly küşdeş toparlaryna baglylyk berýän) Skandinawiýa hem ulamyň birnäçe ylmy yer aparmak arasyna baglylykdaygy çeşitli dokanyşyk hoşaranlyklary öwrenmek.
  • Kerjen sähinler we barşa iň ýagşy plažlarymızdan näji