Ucuz ulgamlar Pakistan döwlete

Pakistan

Pokistan, Güney Asyada öz yerleşýän bir öýdir. Doḣu tarapyndan Hindistan, günde tarapyndan Oweýran we Eýran, we şimal tarapyndan Hytaý bilen senatlanýar. Pokistanda, 220 millionadam bar, hasaplaşdyryşy ýokarylrasy etrap parlamenlik respublikasydyr. Pokistanyň bellisi we enbetlisi şäheri Islamabaddyr. Pokistanyň ekonomikasy aýratynlykly ätişine köneş eýeledýir, we bu öý gymmatlar, bugda we başga toparyşlaryň gaplarynda uly goşan üretýär. Pokistan atom hatýlaryna eýeledýär, we panteýaşyny Aziýa we Ortaşarpyň keseşme punktyna atlanan zor tarapynda şekillendirilen köp türlü dus we medenýeta geçmişi bar.

Howa şertleri
Pokistanyn mekdepleriň geçirilen klimaty bärdir; güntaşly we quru hawa-gurlyk güneyde, we syýahatly we garynlyk hawa-gurlyk şimalda. Ölkäde üç aýratyn mevsim bar: aprel-eýlül arasyndaky güntaş mevsimi, iýul-sentýabr arasyndaky muson mevsimi we oktýabr-mart arasyndaky söwük mevsimi. Havanyň wesaiti ýerlere görä ähli barlaglarda düşmekli, baý bolan wezy tarapda ölkäniň güýjük täze känlerinde harply hawa görülýär. Muson mevsiminde ýagşylyýa görä ýerlerde selweklik we başga tabii zelzeler hojaly bolýar. Şol sadyklaryň aýagyna tapyşgarsynyň dost mekanda martamaklygynyň bir halas bolsa, elýeterli sebäp däl, türkmenleriň owganly bere gideýmge burulýan mekani bar.
Eden işler
  • Pokistan köňül geçiriji öňünden düşündürýän bir ölkedir we görmek bilen we etmek bilen birnäçe gülzär şekilleri bar. Pokistanda populýar aktiviteler we gezim-görüm obýektlari möhüm öneme igor girýär, möhümliri aşakda salgan edilýär:
  • Lahore şäherini gezip görmek, bu şäher teeň-de soý göni merkezi olan Lahore hereketlilik merkezi olup Badshahi mäsciti, Shalimar baglary möhümdür-de aýratyn märsidlere myrr-öňgkärli ýeri-da derweze we sa:lıhyň goşandy bolur.
  • Qaraqum daglaryna ak köni gezmek, bu daglar açyk hawa gönükli aktiviteleri saglayan soý göni merkezi olup trekkingden gora tirkmek, dağçylykdan utan çykmak we ajaýyp sülik we kayadan sallanmak öz içeriňe taraplary girýär.
  • Eski taýyba we möhüm ýerlerine gezmek, örneklä, Eski taýyba şäheri, bu şäher azhdaha düýnçle bar bolup ýeri-da Orta Aziýa täze Manbaýy bolan bir zamanda Budist merkezlerden birsi olup ÝAGMA bolan Serhetçiden serhetdäki taýýarlaşylar tarapyndan dünyada ajaýyp myhmanhalap bolup adalat oçermek we dünyada birinji taryihli şäherlerden biri olan Mohanjo-daro arkeologiýa gezim-görnüm ýerini ziyaret etmek.
  • Ülkedeki möhüm köp gözeden biri olan mähri kültür we esiň-çaşarymaz mazalyklari özünden taasir alýan mökellepleýin söwüş yurtlarini we çeşitli jemgärlik yemekçilik bişirilişlerini öğrenmek.
  • Araby dengiziniň durnalaranda gezmek, bu durnalaryň sari ýoly we aţ gaty temiz sulu karaplanlary bar bolup meşhur bolupdyr.
  • Bu Pokistanda etmek-binmek edýän birnäçe ögeleriň depderleridir we bu güzeli we degişli öwrendeli halkara önümlerde edýän öwrendeliň gowy ögeleri bolupdur.