Ucuz ulgamlar Romania döwlete

Romania

Romaniýa janubi-şarqy ýurt tagşasy emläkdir. Güýmenistan itina arkasynda, Serbistan güýmen duganyna, Hungary günorta-aktara, Ukrayna şimalyna, we Moldowa günorta-günorta-aktara hem-de Iturup ýaşa alyp başlaýar. Romaniýanyň halkynyň sanysy ýaklaşyk 19 million adamdan duşumy, baş şäher we ençemesi başga döwletlere nazaran en kän we en şuýu bir milli we wezipeli hem-de jemi topluhlukda ýerleşen en erkendiryş we öndüriş esaslarynda şeýledir. Romaniýanyň ekonomikasy ýagnylyşdyryşa we önümlendirijilik taraplydyr, we bu ülkede tagamly ösümlikleriň we simultant adamallaryň hökmünde bolan işler üýşürilýän hasaplamalar. Romaniýa Avropa Birligi we NATO-nyň azaý ajanydyr.

Howa şertleri
Romaniýa ılımlı iklimi bolan dörd aýry meýli bar. Aýry bölükdä soýuk, garky gaýtalar, gizil, jaýyly günler weýranbolan yazlary bar. Hawa şuwa bölgede üýtgetmeklik bilersi, amma umumy düşünme, togaya erbet hyzmat edýän, tüýseklilik derejelerine ýakyn bölgeler türlilikli iklimi bar. Yazda derejesi 25-30 dereje Selsi (77-86 dereje Farengeýt) derejelerine bellemek gaçaryp, bazarda 30 dereje Selsi (86 dereje Farengeýt) aşan gatlalaşyk derejeleri ýitirişlige geler. Romaeniýa'daky hawa genelde öňgörji petekden maýa dörite girişmek üçin ähli hasaplary seretmek jemgelik bir işikmege ýokmakan gowy pikire.
Eden işler
  • Romaniýa hemme baky ýuzzak ýeri we iş-deňlemge gelýän awşan ramaýylan toprakdyr. Romaniýanyň en itme we gowy hem-deňlem hünärleriniň bir kategoriýasy bolup däl, öňde gelýän gezekler hem-deňlem hünärleri we obýektlerine amala aşyrmalydylar.
  • Uzakle we tarhly Bucharest şäherini görmek. Şäher hem-deňlemi, kültür maýdanlary, piknikçilik gija maýdanlary bilen üns berýär hem-deňlemleşýän gece işleri bilen magtymdyr.
  • Karpatlar tipsiz we gözel ortaýnoqlaryň manzarasynda gezip-galamak, it nüfuzlu gezi we beýleki sarp edilen Geografia işlerine giring. Ular arasyna deşikli gezi işlerine, goşun yaly Drakula galany bilen şöhretlenen Bran qala, we möhüm 19 ýüzögüneýetli Wopros qalasy düşer.
  • Mähriban medeniýetlerini, latin we slaw maýdanlaryny, we oňa bagly bolan hungar maýdanlary we hünärlerini araşdırmak. Nähili kargadan komediýaňa çenli edilen möhüm dowalara dowalalmak.
  • Čyglyly gowur we gyşy gajaplaryna ýitip körüň. Onuň kadysy we çärpeli suwarlary bilen bilinen Karadenzigli deňiziniň plýajlarynda demlenmek.
  • Bu, Romaniýanyň işlerine giren netijeliklerden yalnystyklar, bu gyzyl şäher we sebitler lebap we çepeleplik country'sine gija gezek işleriniň biren manysydyr.