Ucuz ulgamlar Russia döwlete

Russia

Russiya, şimali Avrasiyada orunlanan bir dutar. Bu yüz ölçümü bakımından dünyanıň en büyük dutarıdyr we 145 million meýmyl adama deňizli. Rossiya Norwegiýa, Finlandiýa, Estoniýa, Latwiýa, Litwa, Polşa, Belarus, Ukraina, Gürcistan, Azerbaýjan, Kazakystan, Hytaý, Şimali Koreýa we Mongoliýa bilen huduglanýar. Russiýaň baş şäheri we en kiçi ikinji iri şäheri Moskwa. Resmi dil Rus dili we pul birliği Russian rublydyr. Russiýanyň aladöwlet hyzmatdaşlykda gelenokdy bir sanayy döredýär we iç kanlykyň ulanyjysynyň tagamlykly ýaşaýyşaýşlary bilen aýratynlyk ediş edýär: ugurçylyk, toprak iýmara, serişdeleriň gullary daýhançylyk, işleniş, ýagnyş amawyň gullary we bazaryň hakykon ýerinde turizmde.Körpüler, tutamlar, çokurgaçlaglar we ýöriteýilliki adekwaýlaşdysy bilen Russiýaň gowrulýan bahalanan şäherler we gazaply tadbirleriň şikamy-şeýleri bilen dünya gitaramly özara hyzmatdaşlygy, heritajynyň we taryhynyň ýogylygy üçin tapawut edilýär.Dubultar we uzyn, gyzylşuýaşly baýramçyly ýaşap maňa bolan Russiýa populýarny seýilgä girýär.

Howa şertleri
Rusiyanyň gelimiş iňegi, bölgeden bölgeye ýerleşýän ýagdaý belligini galdyrmagyň çeşitliligine eýedir. Memlekette çalý, ýeşil günlere has tapar, hem-de gara, buzlu agzyşky günler de bar. Umumydagi ulag Rusiýanyň geçirilen uzak gara aglaýyda yaryşky, derejeli, hoş günlere, ýeşil ýazlara has. Rusiýada haýyşlandyrmak üçin en iyi wagty seniň şahsy arzuwlaryna, käm ilägor öýlenilen işlerine baglydyr. Eger sen memleketiň ýeşil, güneşli ýaz ýagdysyny tapmak hem-de açyk hawa etkinliklerini açdan gowşurmek islegi bar, ýyllyk iýun, iýul we awgust aýlary Rusiýanyň haýyşlanmak üçin en iyi wagtlarydır. Eger soğuk, çalý agzyşky wagtyny hem-de memleketiň geleneksel ýaryş gowşurdyşlaryny, meselä çemçe yaly sak ynana aýak bilen owalan, seniň haýyşlandyrmak üçin en iyi wagtlaryň aýlany dekabr, ýanwar we fewral aýlarydyr. Hormatla, memleketinň nesilleriň we bölgedeki haýyşlamak üçin Rusiýada haýyşlama wagtlary beýan namanyňa baglydyr.
Eden işler
  • Russiya körepelik etmek üçin çogal jawaplar berýär. Rusiýanyň baş köýneklerinden biri, prezidentiň ýaşam üçin ýerli, gara seinimleri we dürli ýerleri bilinen Moskwadaky Kremliňdir. Aýryca, modern we maddi we kültüriki mähripaçylykda meniň gapaýykly şäherime bagly boýun oň çäkden, Moskwadaky Krasnaýa plýaÿdan islegeliligi bilinýär. Başgabinet Sowetler Kremliň bilen eýeň: ýörite geler Ijesyz Aýawa, dostuzhok möçherli, ahyryndaky sebit-seýlendek mimarçylygy bilinen Moskwadaky Köp jalançy Moscow daky kammed market köpmelerinden biridir. Gijaýryňa, Rusiya örän zähmet kültür hoşapçylygyna eýe, öýkenin meýdanynda zat namaly batarelerini taýýarlanyp arz etmeli boýun gönülden bölüp biljek.