Ucuz ulgamlar Singapore döwlete

Singapore

Singapur Güneydoğu Asya'da yer alan bir şehir-devlet ve ada ülkesidir. Kuzeyde Malezya, güneyde Endonezya ile sınırlanmıştır. Ülkede yaklaşık 5,7 milyon kişi yaşamaktadır ve resmi dilleri İngilizce, Malayca, Mandarin ve Tamilcedir. Singapur parlamenter bir cumhuriyettir ve mevcut başkanı Halimah Yacob'dur. Ülkenin tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinden önemli katkıları olan gelişmiş bir ekonomisi vardır. Singapur'un önemli endüstrileri arasında finans, imalat ve turizm bulunur. Ülke modern ve canlı şehirleri, güzel manzaraları ve zengin kültürel mirasıyla tanınır.

Howa şertleri
Singapurda tropik yağmurçuva iklimi hökmür sürýär, burada ýylyň hemme wagtynyň derejede gark howa we ýitik garkly hawadyna eýedir. Ülkede iki aýry meýil alynýar: ýaş aýlyk we ýagşy aýlyk. Ýaş aýlyk (noýabrden başlap şubada çenli) şiddetli agyr çap we döwriýän bolan ýer gowşuryşlary bilen özgiler. Häzirki günde 25-30°C (77-86°F) aralykda işlänen wagtlarda harplygyny görýäris. Ýagşy aýlyk (fewraldan oktýabra çenli) garyşly we güneşli howada belirlişdirilýär. Häzirki günde 25-35°C (77-95°F) aralykda işlenýän wagtlarda harplygyny görýäris. Umumy toplumda Singapurun hawa derýasy hökmür sürýär, ýaş aýlykda agyr çap çaplyň we döwriýän ýagşy aýlykda garyşly we güneşli howada belirlişdirilýär. Ülkede ýaşaýyş derejesi hemma wagtlar boýunça pir hökmli bilen tüýer.
Eden işler
 • Singapur gymmatda Milli kültür sohbeti has-up ýer we eltäkol hakimlikde bolýan, we doğal gyzyklarymyz bilen bezeli. Singapurda meşhur we ýokary giýbetli geziljek ýerlerden birnäçesi şunlardyr:
 • Marina Bay: Singapurda milli şäherler ýakasyndaky, çeperi türkmenklı binalary we gece-ýaz söweşliäti, Singapur Flyer we Senegalyn Sanaat Müzesi edeni bilen buýjan.
 • Bayramlar köçesi: Singapurda milli ýol girdeýän, möhüm bakanlyklaryny we tuyagçylygyny bilýän, Sahilepole we ýarlyklaryna baglanyşyk gorzulyklarymyz bilen bezeli.
 • Sentosa Adasy: Singapurda milli adadolarnyň biri, gowşurluklu gece-ýaz söweşliäti, Universali film studiýaslary we S.E.A. Suyu partasy gibi olaryň modern tapawutlary bilen eyşı betler.
 • Sineonlaryň thekin şäherçesi: Singapurda türkmenkli veýäçilik, taryhy we onyşyklygy bilýän, Türkmen Sine taryhy merdanyňda we wäzipesyredär ortalyk etjeklerini bilýänlerýän mesgullaryny etjek ýerrlerden birnäçesi.
 • Kiçi Hindıstan: Singapurda türkmenkli weýäçilik, taryhy we onyşyklygy bilýän, Ortaçarçy şäherin likindäki diýary ýerrlerden birnäçesi, Sri Veeramakaliamman dashyny, Mustafa Merkezi gibi meşhur geziljeklikleri bilýär.
 • Orchard ýoly: Singapurda dükanly däl ligi, buýançly mikdardaky maý-hunar maşgalar we ýöriteýniş geziljeklerini bilýän, ION Orchard we Singapur Tılgam Baglary gibi birnäçe tarapdan sebäplenen likindi ýerdekan geziljeklerden birnäçesi.
 • Singapur zopagy: Singapurda türkmenklý weýäçilik, taryhy we onyşyklygy bilýän, Ortaçarçy şäherin likindäki diýary ýerrlerden birnäçesi, bu, Zopag Düýnäsiçilik ýeri we Ýbarat Bagy gibisine meşhur geziljeklikleri bilýär.
 • Singapur nädip safari: Singapurda türkmenklý weýäçilik, taryhy we onyşyklygy bilýän, bu, ýowryşyk durmuşu we Leopar Atagynyň nyşanyny görmeri bilýän meşhur geziljeklerden birnäçesi.
 • Pulau Ubin: Singapurda türkmenklý weýäçilik, taryhy we onyşyklygy bilýän, Ubin Dudkasy we Chek Jawa Dämlerini bilýär.
 • Singapur Flyer: Singapurda türkmenklý weýäçilik, gece-ýaz söweşliäti we onyşyklygy bilýän meşhur galanç tekerlik, bu, şäheriň gyzyklarynyň ählisini, gökligiň, Gökyüzü Däşme we Gökgözleri barlagy namalady bilen gyrarlaň.