Ucuz ulgamlar South Africa döwlete

South Africa

Günorta Afrikada yeri olan Güney Afrika, borular Merkezi batysynda Namibiýa, şimalda Botsawana, şimal-batysynda Zimbabve, şarjda Mozambik, şarpyşlyklarda esasy Iswatiýiýa we gündogarda löwweşdäk Lesoto bilen çeperlidir. Güney Afrika, Kruger Milli Parky we Myesaý gara milli parky gabarlamakda bilinýär. Güney Afrikanyň baş maglumat merkezi olan Pretoria, ýurtlaşyk döwletiniň şimal bardynda ýatýar. Güney Afrika häkimleşen dil inglis dilidir, birnäçe jerler afrikaans we zulu dilini gabat getirýärler. Güney Afrika iňewleri, aňsat we täzeden oluşan gelenän hyzmatlary bilen ýeňil bir ýurddur. Güney Afrika, hyzmatda bäherde tarım, kaktnamyşlyk we öwrem alyp başarmaga etibar etýär.

Howa şertleri
Günorta Afrikada hawa umumidäki durmuş,ýyl bellenen ortalama hararylygy 20°C (68°F)-dir. Günorta Afrikada çemre wagtı oktýabr-mart aralygynda gelip geçýär we enleri dekabir we janwaryynda olýar. Weryndek wagt aprel-sentýabr aralygynda geçýär, en azy wezer erýärýän wagtlar iýun we iýulda olýar. Günorta Afrika müdafaalarara we quiymalarara baglanylýan umumy hamamlary we sowuktanawlar bilen gadaplanýar, onlar ençelerlik bilen bahar we ilkinji günlere düşýär. Günorta Afrikanyň ortalama nemlik derejesi ýaklaşyk 70% bolýar we ýyl boýunça ýokary güneşlenen bäşlikler ýaşap bilýär. Günorta Afrikanyň daglyk ýerleri sowuk we wädifäderli bolup, bäşlikdersleri ýaly şuwagt erazigederde ýaklaşyk 10°C (50°F), çalt sowde 30°C (86°F) bolýar.
Eden işler
  • Pretoria baş şäherini gezim ýeňil ulgamlary, taryhy abraýçylary we guşly gije yaşaňyz
  • Kruger Milli Parka gyzyklama gyranlyklary, gahrymanlar we gadyrlary ýerlerde görüňiz
  • Table Däbindäki Milli Parka gitliňiz we ýeňil düzgünlere we gija ýerlere göz aýnaňyz
  • Kaptaň şäherine gitliňiz we ýeňil ýagylary, tüwelek gije yaşaňyz
  • Johannesburga gitliňiz we Güney Afrikanyň taryhyny we medenijetini öwreniňiz
  • Durbanı gezim algaňyz we ýeňil parklary we bagarlary görüňiz
  • Port Elizabetha gitliňiz we ýeňil köllerini we gije gije yaşaňyz
  • Sowetoňy gezim algaňyz, ulanylan meýdançalary, dükanlar we restoranlary görüňiz
  • Drakensberg daglaryna gitliňiz we ýeňil gaýrylmalara we daglara gatnaşyň
  • Pretoriani gezim algaňyz, müzeýleri, galereýalary we medeni ýagdaýlary bälentlerini aýrynň.