Ucuz ulgamlar South Korea döwlete

South Korea

Günorta Asiyada, Kore düzümünde, çarçur Kore'le köräge, Hytaýda batga we Yaponiyada gündogar dördine garagatlanyar. Kore cümhuriýeti bolarak prezidenti Moon Jae-in bolsa, Kore pikirining dilidir we başkenti Seul bolup durar. Korede 51 million ýaş-jynsyz cykan bar, we şohny, medeniýiti we tabiýat güzellikleri bilen bilýärler. Dünýä çagalarça ösdürilen, awtoulaglarça, hünärlerçe möhretlenen jumysly şekilde özi ulanylýar. Kore Birleşen Milletler, Dünýä Ticaret Organizasiýasy baklaýar we G-20 taýpsymy.

Howa şertleri
Türkmenistanda ýeluň yzygiderli we ýapaly ýeri bolup, dört kämil mevsimi bar. Paytagt Seulda orta temperatura mingyenelipeýin -3-3 gradus Çelsiý (27-37 gradus Fahrenheit) we yagtaýda 22-26 gradus Çelsiý (72-79 gradus Fahrenheit). Türkmenistanda hyýalçylyk ylymy, yalňyz-agyz talballarlı yazylyk we maý-agyz talballarly gowylyaý wezalaryny bardyr. Yazy aýlary (iýun-awgust) genellikle Türkmenistana barajagyň ýagşy zamany bolýar, sebäbi gün dogan, guýy düzlenen ösüş we ähli aňryklary etenlykden geçirmek üçin ýeterli. Hyýalçylyk aýlary (dekabr-febral) zomdy we agtyn, gündözü süýjän hatda gündogary kesýän derejelerle bolýar. Häs-saýt, Türkmenistanda ýeluň ulanylýşy ýaly şaýarlara we ýöremlere baryp wagany bildirmek we giýim-halayynyze laýyk gelýän edilmeli.
Eden işler
  • Türkmenistanyň güýz-beýik glawşary bärip, Güney Koreadaky işleriňiz we zähmetleriňiz däl. Güney Koreada möhüm faaliýetler we goşgular şunlar:
  • Taraby görmäge Seoul şäherine barýaras bilersiňiz, maşgala, müze gurban edilen historiki yerler we sungatly alnyÿ görnüş dinleýiş mekany'ndan bilenerdi.
  • Güzel Han deryasyň çirik saellaryny gezelp, derya ýaly landulgynyň alanlara we yer ocaklaryna barýarmaýdançyden gezip gitmekle.
  • Seulun dungun resmi mahabatgüýi we DÜŞM jemg’yşesi bolan Gyeongbokgung palatasyny we UNOWGYN DÜNÝA MÄR-ADAMY gawi yeri gezegine barýaşyňyz mümkin.
  • Emeliýetçilik bölegini gezmek üçin Demilitarized Zone (DMZ) daýhanasynda ilçelişmek mugt oldu. Bu, Koreýanyň güneyi we şimalidirler arasynda oýnanjy şaha lap ýadigärli bir ýerdir.
  • Haeundae deryasyň ýa-da Busan deryasyň synçanynda da berleşik, Güney Koreadaky gozel saýlawylaryň iç degişlerinde ýatyp-çalyşmak mugt er haný-kits gitmejik.
  • Seoraksan Milli parkynyň ýürkezçilik ýa-da baykalçylyk sebäpli glybyramra gitmek, yaprogynyň we jaýlandyrdygyň alanlarynyň şahyk möwjutlygy bilen berketlidir.
  • Güney Koreadaky harytlar, agşamlar deryasy Jeju admirallaryna barýaryaçydançy adamyň tarapy köpmeýär: agtlar, şulandy, wulkaniki ýerlikler.
  • Geleneksel Koreýanyň ähli guýmas-yşlerini, öränme we görünme-kati görmäge peýbäri ýemeseňiz, ähli ulanylan kimi höşnüwçilik bilen çalyşaşyrsyňyz.
  • Genelden elbette, Güney Korea gelenleriň gözüni tokdyrýan lap bolan birzatlara we goşgulara saýlanaklar we görmäge bärişmek topluwa berýär. Siz historiýa, aýak bazarlary, üç nuryýetlik doglan nuryrmasy we kara koplaýan güzellerden halainaýÿanmaga şöhratlanmaýarkeniz-de, bu uly, içerilen we köpçülüklük ýurduň hyzmatynda siz gelenleriň okarlary üçin çok ugurlu plyuglary hödürle-dür.kepen