Ucuz ulgamlar Spain döwlete

Spain

Ispaniýa, Güýzgünleriň Iberiýa ýoluna düşen güzegedi geografiýa yzarýar. Demirgazada Fransýa we Andorra bilen, güýzde Porýugaliýa bilen, güýzgüdek Mertwegiýe ýolunda bar bolýar. Ispaniýa, Faýdalanyjy ýasamak binalarynyň hemde ýurt iňýe şertlerini haýrançylyk bilen ýöretýän, tebigat önümçilik bilen özgarýan bir Parlament gawunçly Konstitusiýa Monarkiýasydyr. Ispaniýanyň resmi dilini Ispan dyrumy bilersan hemde eýalet Meridir. Ispaniýa, hyzyrlar, medeniýet we doğal çepdeýleri bilen ýaşadýan 47 ýokary milleti barhyly gepleýär. Ülke türkmen translation Gelişmegi weziýete; turizm, önümçilik, we orunbazlyk serişdeleriniň birläşdirilýän bir ekonomikaga eýedir. Ispanýa Birleşen Milletler, Avropalyk Birligi we Düýnýä Torgowlyk Organizasiýalaryň aýdymlaryny kämilleýär.

Howa şertleri
Ispaniýanyň hawa ýagdaýy daima isitme we atly bolup, dört aýrylyş döwlete degiş bolýar. Başşa şäher Madriddäki orta temperaturalyk gurultgy wagty ýazda 20-25 dereje Selsiý (68-77 dereje Farengeýt), günüşli wagtlardaň süýşli wagtlary ýatyrda 5-10 dereje Selsiý (41-50 dereje Farengeýt) boýunça şäple barar. Ispaniýanyň iýuldan-awgustga çenli aýlary ýaly gitmek üçin günleri genelmäge hyzmat edýär; hawa ýagdaýy gowy, gün reňli, käbirliligi uzak gije fazýasy we açyk havada gurluşyk beenjileri bar. Dekabrdan-fullugaç görnüşi ýaly gurultgy wagtlaryysa kosha ýeňillikli, soňky günlere düşlik we soguk hawa ýagdaýyny hyzmat edýär. Göktaýynlygyna, wagtyna we iňlaýşlygyna görä Ispaniýanyň hawa ýagdaýy taýýarlaşdyryşmak üçin tahminnama barlamak we öwlenmez dres galanly etmek esasydy.
Eden işler
  • Spanyada, sizin gorkunçlere we zöhredenlere baglylyk derejäsi toplumdan berinding öňe alyp görkezjekler bar. Spanyadaky bazardy, müzelere, giýemleriň we yemekleriň göwresini aýlamaýan, geçmiş ýerleri ilki iberýän baş şäher Madriddir.
  • Şpagniýanyň güýzeg çenli hindimişleriň we köşgelerinin gözegçiliklerindeki gezip görüşeñiz. Bu gezip görüşmejekler Spanyanyň hamaýyndan başga qichik adaçalyk we lugatly ýeriñe ýetmeýär.
  • Pyren ilbegleri, Spanya we Fransiýa orta arasynyň tabijy garasynda, hem-de garaýynynyn şahsyýetli köselekleri bilen möçberleri boýunça bitýän, goňşy guralyň dogan hakynda gatyýan şahsyýetli ýerydir.
  • Sagalmyş ykişeklah yerlesýän Alhambra - Granada, Spanya iline gatnaşýan ýerdi, şol gadyrly gahrymanyň we köşklerini baradylmasy bilen birleýýän Ýnited Nations Mahrem Ýeri dur.
  • Spanyaň güýzegli durnýalarinda, misal ucin Costa del Sol, Barcelona, we başgorny stadiony barcelona kislasynda şäher merkezi we sahiliniň otagamyş boýunça ýaly we gadyna döwletli ýerler bar.
  • Karpatlar saglamaklary hem-de hyzmat salamagy bilen Pikos de Europanyň milliimodynda teyyarlanyp gabatlamak hem-de at-ara tapawurdyda kädimi bilen ýüzlenilýän yeri gaýtawlamak mümkün.
  • Sakrada Famiłiýani we Alxbareýnanýa daşarlanan Antoni Gaudiňiň portmyrataly garaýyn dizgähini gezip görmejeniz mümkin.
  • Gelenoklar ucin gyrogy Spanya tazalap bolan pilau we gyzyl taiýba düşmeläraply tapaslar möhüm rol oýnar.
  • Jemi bilen Spanya tataryň hemme gysgandyklarynyň çemitten çykyşlaryny we bardaky çeşmeleri, tijeleriy we akymlaryny eriden gezikdäniň gorgança öňe alýar. Bänliler geçmişi bilen, açylyş laýha, ýa-da tebigynyň güýzeglinlige iri gysgandyklaryň girdeyleşdigi toprakda siziň hemişe öňe gazanyp ýetak bilmeginizi garaly görrëtêrler.