Ucuz ulgamlar Sweden döwlete

Sweden

Şwedäniňiň iň gündogar Ýewropada oýlanýan döwletdir. Bu döwletiň garap ýanardaýyda we şimalda Norwegiýa, günorta sratlarda Finlandiýa, güýjükde helynda Iskerde umuman baýalýk bilen sänlendirilendir. Şwedäniň ahalisi yaklaşyk 10 million adamdan däl. Öz doly resmili dokma dilini şwed dili edip durýar. Şwesiýa konstitusiýa monarkiýasy olup güýjük monarkiyasy Karls XVI Gustaf. Şwesiýanyň düzgünleşdirilen ekonomikasyny ýokarky sektorlar gowşudy, bu ýerde gözel resmi kwartirleýiş, gegoviý we hyzmat sektorlar derejeleri bolýar. Şwedäniň diňe ýörite we hem-de ahlaki tarapy bolan meýdanynda aýrylýar. Şwedäniň başda gelen industrisi zerrezhana, demir we mereý gatnaşyklar we otomobil görnüşli gatnaşyklar senedir. Şwesiýa gözel tabiat peýdalanmalary, sada meşhur künleriň pikir möhüm şäherleri we goraganlary toýlerin ýeri bolar, ýaly ki, Stockholm we Göteborg.

Howa şertleri
Şwedia ornabaş söwde täze klimatie hökmany bar, durmuşa galan derejesine beýanyjan hawa şartlaryna bagyşlapdyr. Ülke dört bälek mevsimini elip barsa-da: bahar, yaz, güz we günber mevsimlere. Martdan maý-ada çenli ulalan bahar mevsimi ýüngül ulanyp, Irňiklik hem deňli reňde ýagyşarylyk il bilýänlik hökmanynda bolýar, durmyş 5-15°C aýdypdyr (41-59°F). Iýundan awgusta çenli oňar çalşyp, Garjy hem kuruýş hem deňli yzaçlyk durmyş bolýar, durmyş 15-25°C aýdypdyr (59-77°F). Sentýabrden noýaýa çenli ýapaň yzaýar hem nemeş bolýar güz mevsimi hökmanynda, durmyş 5-15°C aýdypdyr (41-59°F). Dekabrdan fewrala çenli soňky ulanyp, qarly we soňky durmyş bolýar zeman hökmanynda, durmyş -5 to 5°C aýdypdyr (23-41°F). Sagadyň ahlisi üçin, Şwedianyň hawa şartlary ýürekleri we suratlaryna galan, sowda, garagyz hawa şartlaryna gaýrat anuň göraýjy hem guýruk derejelerinde ýoqa durmyş görkezýär. Ülke hem ýogun aý matamatlylyk hem de sowylylyk iýaran.
Eden işler
 • Şwesiýa, güýzgül tabiýaty we möhtewi kültür mirasy barynda täsirli milliýetçiliklik etýän bir öýkdir. Şwesiýanyň gezilip görülejek ýerleriniň dowamynyň jikisinden posadymyz:
 • Stokholm: Şwesiýanyň baş şäheri we en köp ahalylara del-göz edilen ýeri. Şol ýerde güzellikli binýatynyň yanasy zarýatyny, möhtewi hünär mirasyny, Stokholmiň Sarayyny we Vasa gyzyklary muzeýini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Gotenburg: Şwesiýanyň ikinci en köp ahalylara del-göz edilen şäheri. Ol täsirli binýatynyň yanasy zarýatyny, möhtewi hünär mirasyny, Göteborg Surat mekdebi we Göteborg Şäher muzeýini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Malme: Şwesiýanyň üçünji en köp ahalylara del-göz edilen şäheri. Ol täsirli binýatynyň yanasy zarýatyny, möhtewi hünär mirasyny, Malme Şäher muzeýini we Malmö Kalesini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Uppsala: Øzwäla küp ahalylara del-göz edilen şäher. Ol täsirli binýatynyň yanasy zarýatyny, möhtewi hünär mirasyny, Upsal Katedralyny we Øzwewla Üniversitet muzeýini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Lund: Günamdaky Øzwäla küp ahalylara del-göz edilen şäher. Ol täsirli binýatynyň yanasy zarýatyny, möhtewi hünär mirasyny, Lund Katedralyny we Lund Üniversitetyň Tarikh muzeýini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Lulyo:ÝüzündeÝsçäki Øzwäla küp ahalylara del-göz edilen şäher. Ol täsirli tabiýaty, möhtewi hünär mirasy, Lulýo Arhipelaýagyny we Lulýo Hünär muzeýini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Ýwerbro: Øzwäla küp ahalylara del-göz edilen şäher. Ol täsirli binýatynyň yanasy zarýatyny, möhtewi hünär mirasyny, Irerbro Kalesyny we Irerbo Şäher muzeýini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Linköping: Günamdaky Øzwäla küp ahalylara del-göz edilen şäher. Ol täsirli binýatynyň yanasy zarýatyny, möhtewi hünär mirasyny, Linköping Katedralyny we Linköping Şäher muzeýini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Helsingborg: Günamdaky Øzwäla küp ahalylara del-göz edilen şäher. Ol täsirli binýatynyň yanasy zarýatyny, möhtewi hünär mirasyny, Helsingborg Kalesyny we Helsingborg Şäher muzeýini we galeriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.
 • Karlstad: Øzwäla küp ahalylara del-göz edilen şäher. Ol täsirli tabiýaty, möhtewi hünär mirasy, Karlstad Katedralyny we Karlstad Şäher muzeýini we galləriýalaryny barlaryňýan tanyşlap bilersiňiz.