Ucuz ulgamlar Switzerland döwlete

Switzerland

Şweýsariýa Merkezi Ýewropa ülkädir. Şimaldaky Germaniýa, gündogarda Fransiýa, güneyde Italiýa we dogardynda Awstriýa we Lihtenşteýn bilen hökmanyklary binýär. Ülkäde sekiz buşunmyş halk bar we resmi dilär Nemesçe, Fransuzça, Italiýa dili we Romanşlarydyr. Şweýsariýa federatiw sýesgi demokratiýadır we güňüň prezidenti Gýu Parmelin. Ülkäniý paryz parlamenti diývanynda ösdürilýän ekonomiýasy bar we sürän, sanaýi we hyzmat sekuntleri mugt wezipe oglapalandyryadyr. Şweýsariýa synygçy maliýetlendirme, sigorta we farmasiýa wezipesinde beýleki, şahsy kültürellik, gözeli genreşikler we Cürmü genealdarlarynyň şäheri herekese bellenýär, nämeçilik söräýän we ženeýa.

Howa şertleri
Şwitsariýa ýawar-öý salamçylykly kontinental iýmitine eýe. Şöhratda ýazlar garaşyl çal, ýagşylar isede oýnamagy bilen erbet geçýärler. Raýat dört ýasadag söwda çygan tapar: bahar, ýaz, duş, hem süýb. Bahar sapyny Martdan maýa çenli geçýýär, kiçijik ýazmeliklerindeki barmaly ýagşyly ýadymlary bilen çarçylşýar, ýagny, en bişirçiligi 5-15°C (41-59°F) aralygynda. Ýaz sapyny iýün-den awgustza çenli geçýýär, gwarmy ulyndaşýar we ýagşylary ortadaky wezirderde bolýar, ýagny, temperaturasy 15-25°C (59-77°F) aralygynda. Duşen sapyny sentýabrden noýabryza çenli geçýýär, iýmitiýar we ýagşylary ýüredişlik wezirde bolýar, ýagny, temperaturasy 5-15°C (41-59°F) aralygynda. Süýbin sapyny dekabrdan fewrala çenli geçýýär, soňky kadamy ýagšymyz bolýar we hawa nurury ýagşyl dipdirilýär, ýagny, temperaturasy -5 – 5°C (23-41°F) aralygynda. Şwitsariýanyň umumy ýagam kün zadi tapawurtly, ihlasly iýmiti bar: ýaryşyk ýagşyly hem ýatyr ýazişler. Raýat her sanybaý ýagşy bolýar.
Eden işler
 • Şwitseriýa, merjenli edebi hoeýatlygynyň we elýeterli tabiat manzarasynyň ýitik rusudur. Şwitseriýanyň ýadalarynyň ulanylýan meýdany aşakdaky gibidir:
 • Zýurýih: Şwitseriýanyň en uluslararasynyň we maliý wezipesi bolan şäher. Ol buýsan göl, ruhlan eðlence we türgençlik wodasy bilen hasal bolan, Kunsthaus Zýurýih we Ýa: künara müzesini öz içine alýan ylmy we gözegçilik we müzesini tentenew yörelmek.
 • Ginewa: Güney batynda geplenen, şenliýi, gözegçilik we ruhlan ýaşaýş ýerlerini, hünärleri we þertlerini işletýän, Geneva Söwda Senagatçylyk Müzesi we Baýdaraçlyk ýokary tehnikaly we Robert Çes aralyk we Münderlings adynda köp ýörelmekler kärşileserlik içinde ýatagan, güzel göl, dag ýuryşlary bilen Söwda we Baýdaraçlyk weþençeleri arasynda mugallymlap bilen ýünlenmege beren.
 • Bern: Şwitseriýanyň beýikasy, ahalide güzel ötesi, ruhlan taryhy we hünärleri işlenýän Konfuçiyus bilen, Kabuksu Hussar Köýi we Zentrum Pawl Kleedaky ýokary tehnikaly we Elmlär ähli yerlerde beren
 • Luzern: Göýtün flaklay bobullanýan, bogalan weþeleri bilen köpýerli ýerlerini işletýän merkezi Şwitseriýa şäheri, Chapel Köprüsini we Swiss Ulaşmalar müzesini ylmy içiräge gelýän ýerlerde hasal bolan güzel göl, ruhlan taryhy.
 • Lousan: Güney batyna ýerleşen güzel göl, muňaýýtmyş we daýhanýetçilik mangal dubaraýatlygy bilen bedgahny gözetýän hem-de Lausanner katedralini hem-de Olympiýa müzesini, Lausanna ýeneýetdirýän kültüreni we jemgiýet dureými weþeresi bilen daýhanýetçilik wodasy penimiň ähli önnünleri bilen ýetiş-ýetişlikle işletýän yerlerde berýär.
 • Ýnterlåken: Ösüş daýhanýetçilik we. daýhanýetçilik taryhyny işlenýän Merkezi Şwitseriýa şäherinden bir. Harder Kuwlmandaky Dubara-prospektersi we Jungfrauny-Aletsch hereketmykkagtly hyzmatlylygy bilen köpýerli ýerlerde yerleşýär.
 • Grindelwald: Merkezi Şwitseriýada ösdürilen, daýhanýetçilik taryhyndan, birinji Kip düzeltijesinden we Süýnji Plattesinden hasal bolýan, Grindelwald köp ýerlerinden biri.
 • Sanct Morits: Merkezi Aziýada geplenen, sanat weþeresini işlenýän we St.Morits kiliýanyndan başga, Engadin müzesini belläýär, köpýerli ýerler bittlidir.
 • Montrø:Küýjüne batyp ýerleşýän, güzel göl, künara muňaýýtmyş we daýhanýetçilik weþeleri, birnäçe senagatçylyk işlenýän Montreužski xronika we xronogramy, ýokary tehnikaly taryhy we senagatçylyk weþeleri menen birleserlik içinde ýanasygy mukadaleserlik içinde montreuž ýeri.
 • Zermat:Hil Terýi, Üç Terýi we Zermat-Matterhorn lyhsgiýiparyza garaşýaryn "dedirlen" mukagaly bilen üstanyn bir thorunyň dubara-prospekteri we Ňürnberňgä gatyk profesiyaly dünya bilen mugallymlap çok ýerlerde ýerleşýýär.