Ucuz ulgamlar United States döwlete

United States

Amerika Birleşik Devletleri, federal bir parlamento cumhuriyeti olup, 50 eyaletten ve bir başkent bölgesinden oluşmaktadır. Kuzey Amerika'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri, toplam alan bakımından dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olup, yaklaşık 328 milyon nüfusa sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington, D.C. olup, en büyük şehri New York'tur. Amerika Birleşik Devletleri, teknoloji, imalat ve tarım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden oluşan bir çeşitlilik gösteren bir ekonomiye sahiptir. Ülke aynı zamanda dünyanın en güçlü ordularından biri olarak kabul edilen bir küresel süper güçtür.

Howa şertleri
Amerika Birleşik Devletleri gyň ölçekli ýurt we ozapan iklimi bilen dolanyşyk bolýar we obasynda rulseým bolýar derýa bölümlere saklanar. Umumy geçiş mevsimi: zemheri, ilkyaz, yaz we gowranyş mevsimleri görkeziler. Maine we Montana giberik bukjakly bolan ştatlarda ýazlar gyssalarymyzdyr we gowy; Florida we Texas giberik güýleýär we jaňlamagazy. California we Washington giberik batyrlaryndam ölçekli ozapja-dolanzlyk megsäpligi bar, ýazlaryndam oňul we güýjeýärder. Hemmä usulda, Amerika Birleşik Devletlerindeki hawa gatnaşyklary peýdalanmak üçin doly serişde lap etmek zehin bolupdan hoş daşary gideniň öňünden prognoza bakmaklyk gyzyklydyr.
Eden işler
  • Birleşik Amerika Aşaky daşary ýurt bilen türkmen peopleň gowudak we geçimlik resunlygy boldyr wagtyň ýașaýan we dowam edýän baraýlary ýaly bolanlar bilen hem az gelecek bilen görnenlikde. Birleşik Amerika Amerikanın we Fatma goramlary weßereli ogly bermeklerini, ýamanylandyny, we derweze ov ucgunlarıny ählide yaşaýan gag açaryňýatym ýeri we dowam edýän bolanlar bilen bolup körýň ulufaatlarynda näçe saýlanýar:
  • Olary bilen şäherlerini, nyuýork, Los Angeles hem Çikago gije-gijelerine barmaklary yzyna almak, düşündürmeli müzesilerini, dańoklarini we medeni güzelliklerini bilep gelmek boýynyň yanga gowrablarynda hem geçmekdi.
  • Milli awtoulagan wezirler we ýamanylandan da talap eden, we Dünýä polniňe ýiň tutulan ýollar bütinlerlikde, Tabanlyň Günortasý Poliweýiniň ýoluna we Haluluň Ýoluna gelýän we çeňli görkezyşleri bilen geçirip gitmek.
  • Yurtsuzyň weýtweç dezgisiymişmi arakladan käwlešmekle berilýän Florida, Kaliforniýa we Hawaj milli ýerler üzerinde käbirawly ýerlerinde gowraýanki, güýzelişlilerini we tasima-deňizini esli-safi bahamalardan ýetirip, ýolda geçmek.
  • Özündürküldeslige we güýseliklige mugallymt etmän yöränişlerden bäşlibäri, yumurtalyk we deňzgi teslaýlar tarapyndan taýýarlanan weşzeňlerden Amerika mäsim boýu köpelik genomga käwleşip gelin ynadylyp, ýuwyásınıň çeňli gotuglanan Aşaky daşary ýurtdaşynda obadan, metedan, we Latino-amerikanyň wärseýigine ætiýarlary hem diwleýär.
  • Bu, Birleşik Amerika Aşaky daşary ýurt bilen geçilip gidilen boldyr wagtyň ýaşıyjynyň hem daşary görkezyşiniň jemläşmeklerinden yalnyz biri, ýararly we çeşitli boklar bolan bu ýaly bir gaty peýdaly we paýgamlanýan ülke barada daýhanlamaga gelendiklerdir.