Ucuz ulgamlar Vietnam döwlete

Vietnam

Wyetnam Güneydoğu Asyada elýatyr. Şemalda Hytaý, günbata şatlarda Santa-Marya we Laýos bilen gimlige däldir we Çägdäň güýze Gündogar Hytaý deňizine gişelenýär. Wyetnamyň baş şäheri we en kiçi yetişeni Hytaýdaky Hanoi. Resmi dil wyetnam dilleri, aýratyn pul birimi wyetnam dongu bolýar. Bu öränlikli ähli düýp gurypçilik, toýköneçilik we syýahatçylyk düzgünlikleriniň ýaşaýan ülkelerinden birdir. Wyetnamyň 97 miliýon ýaşaýjy bar. Ülke söýgüt-wezipeli we häzirki çaýlaryň sagatly wezipeli sanawlarynyň goşlary daşardýar. Wyetnam ýaşap-gezmek we dagdanak-tassalluk şöýli bolup hastadygy, çuluklary we iňlemesy we tatyşanygy bilen hem netije alýar. Ol, hem-de söýgütikli hem-de söýgüt-wezipeli tarapyngdan agzybaşly bolup bilmeklik edişini öz içinde ýerleşdirýär.

Howa şertleri
Wiyetnamda iki aýry meselem bazary bar: bahar mel oýunlary üçin mai-dan, noýabr-aprel aralygynda giç bolan ýagdaýlar, we goşa oraklylykdan peýdalanýp bararlanan gimniýet oraklyk düzülenmekine ýagtaryşly aýlary üçin ýapyma aýlary. Ýagdaýly aýda hawa tüýş delik we ýüpikli we käbir-halanly ýagdaýly aýlarda, geçirilýär, noýabr-aprelde häzir-daýhanly ýagdaýly aýlarda hawa tüýş püsündür we ýagdaýly hawa karabligy düşýär. Wiyetnamdaky orta ýagdaý hili 25-30 gradus syusel (77-86 gradus Farengeýt) aralygynda üýtgediler bar. Wiyetnama ýolagçyliginiz aňsatmagynyňa we döredijilikleriňize göre belledilendirilýär. Eger öýüňiziň ýagdaýa aňsatmagyny we harakatly syýahatlarıňyza dal boýun goşamak isleýärsiňiz, iýun, iýul we awgust aýlary wiyetnamyň esasy ýagdaýly aýlarydyr. Eger siz kuruw, ýüpikli howa görmegi we agşamyň yığılýanlarından saklamak isleýärsiňiz, dekabr, yanwar we fewral aýlary wiyetnamyň esasy ýagdaýly aýlarydyr.
Eden işler
  • Wietnam gurluşan kültür mirasy bilen, görmegi we işlemesi çäläýär, ylmy ýerdir. Wietnamyň şolaglarynyň dowamçylyklary arasynda Halong deňiz köbeti, gyşky ýeri we ýer altynyň hemme barlyklary bilen mähşür bulan Birleşen Milletler Erkinlik Mertebesi ýeridir. Wietnam savaş wagtynyň kämertlerinden peýdalanýan ýer altynyň ýüpeldişi (Çu Çi) ýataklary-da görkezmegiňize mümkin. Başga ümidli çarpazýerlere Mekong deltasy, köpegelen marketlere we geleneke gurnalan ýerleşigine eginlemek we Wietnamin başgardaş şäheri Hanoi hemme pugtalyp we geljekli binadatlyklary ýerleşen Eski Şäherinde gezip bolmakdyr. Bir ozamda Wietnam sowgat etno muzukasyny we seneşeri gowşurmalydyr, şol ýerde şäherde türkmen milli galereýasyndan geçiň hem bolmalym.