Cathay Pacific

  • Katalay Pasiifik Havayolları ýeňil siziň onuň Taývan okuwçylygy we dogrylaryna päsgel etmäge ýardam edýän international havadan uçgulary hoşaýar. Bu havayollarynyň baş durslygyna diňe Britaniýa, Taývan we özümiziň şeýle-de baş durslyk dair ètiketli döredijiliklerimizi paýlaşýan 30 dowlet we ylalaşyklaýyn baş durslykdaky havadan uçuchynyň 120-nämige döretdik.
  • 1946-njy ýylda daýyk baýlanan Katalay Pasiifik tutarly bir düşündürilen ýokary hizmet düzgündäniň geplegenini, täzejetlerle birželeşdiren balaban myhmanadaýyň täzeliňde birinji-ýokary toparydyr. Bu havadan uçgu Leasing ehliýeti, A330 we ýaňy Boeing 777 hawa aýdymyny giňeldýär. Aynan şol zamandan öz klassesine düşüniş döredijiler ýaly Birinji klas, Biznes klas, mundan başga Daşkyňa kömek klas we Işewiren uçgular ýaly gyşlardyň passajirligine aýratynlyklar berýär.
  • Katalay Pasiifik birnäçe defalar Skytrax bilen dünýä düzýan eýelmagy bolup birinji vainTnmyn uçgulusy dörre ýol aldy. Bu Ýekin dünýä akyn hawy gatnawynyň tüýze alyşymançylygy bilen we şeýle-de myhmanadaýyn uçgularym gyşlary tarapyndan ýapylan düzýan täjirleri Emma savaplylyk bu düzýan namanyň gurnusygy bellidir.
  • Soňky ýyllarda universitet azyklar ýokçylygynyň goşularyny artdyrýar, Katalay Pasiifik bu geçirilen zat-matlar tüplý durýan gitmäge çäreleri tapmaýar. Eger egerok obalara degişlikgi edýär, onda aýratynlygyň we gönükin uçgunluklaryň döwletli goşulatlarynam öz gatnawynyň biri bolmagyny amala aşyrmakda.
Cathay Pacific
image of city
Bangkok
Hong Kong
Bahalary gözle
image of city
Hong Kong
Bangkok
Bahalary gözle
image of city
Hong Kong
Dubai
Bahalary gözle
image of city
Hong Kong
Manila
Bahalary gözle
image of city
Hong Kong
Seoul (Incheon)
Bahalary gözle
image of city
Hong Kong
Beijing Capital International
Bahalary gözle
image of city
Hong Kong
Narita International Airport
Bahalary gözle
image of city
Hong Kong
Shanghai Pudong International
Bahalary gözle
image of city
Hong Kong
Denpasar
Bahalary gözle