Emirates

  • Emirates hawa yollary Orta Şarqyň en konsolosluk ýokary ukybynda bolan we en gurluşykly hawa ýollaryndan biridir. Bu, Birleşen Arap Emirlikleri, Diwbaýlar Döwletleri garaşylygynda Dubai ýerleşýän we altmyş sekiz ýurtluk altymynýan 80 ýurt boýunça 150 şäherçäni 3,600 gülerlik ugradar.
  • Emirates, ýkadese hawa ýollarynyň alyp barylgy telbeleri, wagtly kabinyleri we donanma şertlerini bilmek bilen aşygyşa boldy. Gizlin eýelikli birinji klassi şarada tamamen islenen, şahsyň apkaly kafeçesine, gizlin duşhana we düzmasynyň ýerleşdirildigi komfort ýerinde garplaşyjaç bar olunýanýna haýyrlylardan biri bolup dur. Kärhanagynyň ugurlyklarynda seredilen ekonomik klassi, har bir gezginiň ýaly bedenine ypaka kaýt etmäge howp bolarak, her gezgine tödiş görkezilmerini haýyş etjek.
  • Hawa ýolleyji modern tehnologiýalar bilen höwelsize, Airbus A380 we Boeing 777 ugurlaryndan meydana gelen bir donanmaga eýe bolan we ululyk sebäp we öýjür sizi känärmek mümkinçilikleri bar bolan ýerynda iýmit berýär. Emirates aýakytynda oluşan müştäri mejlisine gär blokta yerleşýäräk, içmekli we aýlandyrýýan döwletli syýahanlara möjümberçilik edýär.
  • Emirates, hawa ýollary we möçberi hojaklygyny üçin Skytrax tarapyndan köp ýyl boyunça Dünýäň en gurluşykly hawa ýollysýy diýilýär forsu alanda tikilen nämedar derejeliñiň biridir. Aýrystyrylýan peýdalanylar çägindä, ekologiýa etkisini azaltmak maksadynda möhüm işleri öz üstene alýar.
  • Ählisi üçin, Emirates hawa ýollary şöle süýüji we möjümteli sebäpler bilen tanalýan gezek örän düýpli we durmuşlylary bolan bir gezek kommynalara saýlanan.
Emirates
image of city
Domodedovo
Dubai
Bahalary gözle
image of city
Dubai
Domodedovo
Bahalary gözle
image of city
Dubai
Istanbul
Bahalary gözle
image of city
Dubai
Bangkok
Bahalary gözle
image of city
Dubai
Singapore
Bahalary gözle
image of city
Dubai
New Delhi
Bahalary gözle
image of city
Dubai
Phuket
Bahalary gözle
image of city
Dubai
Cairo
Bahalary gözle
image of city
Dubai
Saint Petersburg
Bahalary gözle