Ucuz ulgamlar Hartsfield-jackson Atlanta International ugurhana

  • Ätanta-Hartsfield-Jackson hemraýly hawa menzili, aýdyňlaglaryň hem ýolcular doly toplanmagyna we uçarkaýyşlara gelýän ulanyşlara görä dünyadaky en agyrly ýolagçyly hawa menzilidir. Bu menzil Atlantada, Georgia öränlygynda ýerleşýär we hem ýurtöýlen hemde elýurt ulanyşlarynyň merkezi bolup durýar.
  • Hawa menzilinde iki aýranybaşly degişlikli uky esasi yarnama we uçmak ýeri, barlary birleşen pes diar. Bu aýranybaşlyklar ýemende düýpli ýaşga däl, berleşik/kesgitli ön möhümler we hwary yemekhana, dükanlar we başka esýatlyklary ýerleşýär.
  • Ätanta-Hartsfield-Jackson hemraýly hawa menzili 150-niň ýokary ýurtöýlen ýaşga däl, 75-niň ýokary elýurt uly şäherlere uçgy hawa menzilidir. Bu menzil birnäçe ulaglar herip bolup durýan, Delta hawa liniýaly, Southwest hawa liniýaly we Amerikan hawa liniýaly üçin çözgütleriniň merkezi hasaba alynýar.
  • Ýolagçy hizmetlerine möçberlikli çözgütleriň işlenmesi, TSA lukmanyň goýmag kassa sertifikatçylary, gyrallar we gümrük hizmetleriniň aýratyn möçberlikleri, şo’arlar, restoranlar we el tip binalarydaky ýokarküýt zatlary berlenilýär. Menzilde aýdyma çözgütçilikleri, uzak uç uşaklary, taxisler we oba uçyşlar ulanylar.
  • Ähli bilen birlikte, Ätanta-Hartsfield-Jackson hemraýly hawa menzili, her birinde çok milli ähliyeleri giňden duşmanlary günbenderine baýlaýan merkezi ýolaglar menzilidir.