Ucuz ulgamlar Narita International Airport ugurhana

  • Narita Beýik Halkara Aýaýary ispunlaýan sportuga Tokyo, Ýaponiýa, Haneda Sportuga garassyz iki başlyk sportugyndan biridir. O, Tokyo merkezinden yaklaşyk 60 kilometr uzaklykda, Çiba welaýatynyň Narita şäherinde ýer almaktadyr. Narita beýik halkara aýaýary Ýaponiýa tarapyndan ulaglaryň gelýän we çykýan ýer bolsada, ulaglaryň en agşamyda çeşme taýýar.
  • Aýaýar üç sportugy ýöretýär: Terminal 1, Terminal 2 we Terminal 3. Terminal 1 azatly ulaglar sporty, Terminal 2 alty ulaglar, dowamly ulaglar we tanal ulaglar üçin ulanylýar, Terminal 3 ise adaty ulaglar üçindir.
  • Narita Aýaýary uly hepsanine degişli nakyllaryň we hyzmatlaryň garamagam edilmegini ýürekden tapyp bilen. Bular piýasalar, restoranlar, sokgazanaly mağazalar, salonlar, pul aýyrmalary, ATMler, gaytarma ýerleri we maglumat merkezleri giňişleýin. Aýaýary şeýle hem sportugyň täzeleşdirýän fromalaryny, sanaw gatnaşmak üçin, erlerini, taksi we maşyn agzyndan ulanylýarlar, şonuň üçin agza saýlan bolsa aýaýara kämen-dezleşmelerini amala aşyrmak naharinlerine čenli gaýtardajaklyklary giňeltýärler.
  • Öhürbütin, dünyadan Japoniýany bagladyşlaryny boýly çagaştýran, pesinden halkara uçuşlaglara gatnaşyp ýatlaşma döwletiň turistik we ilkinji tüwi çälişmeýin sagatlayan önümçilikli işleriň birini gerçekleşdiren Narita Beýik Halkara Aýaýary gün-günde oýanok döwlet bölüňmez ýerini tutýar.